143 Ostatní řídící pracovníci

143 Ostatní řídící pracovníci

Ostatní řídící pracovníci plánují, organizují a řídí provoz zařízení, která poskytují sportovní, kulturní, rekreační, cestovní a jiné služby.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: plánování a organizaci rozsahu a skladby nabízených služeb nebo činností; zajišťování čistoty a dobrého stavu zařízení; sledování nových trendů a vývoje v oblasti poskytovaných služeb; poradenství o dostupných zařízeních a podporu reklamy; kontrolu a úschovu všech pokladních stvrzenek a provádění pravidelných inventur; přípravu a dohled nad plněním rozpočtů; kontrolu výdajů a zajišťování účelného využívání zdrojů; plánování a řízení každodenního provozu; kontrolu výběru, výkonu a dohledu nad pracovníky; zajišťování dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

1431 Řídící pracovníci v oblasti kultury, vydavatelství, sportu a zábavy

1439 Řídící pracovníci v ostatních službách (cestovní kanceláře, nemovitosti, opravárenské služby, osobní služby a jiné)

1439 Řídící pracovníci v ostatních službách (cestovní kanceláře, nemovitosti, opravárenské služby, osobní služby a jiné)

1439 Řídící pracovníci v ostatních službách (cestovní kanceláře, nemovitosti, opravárenské služby, osobní služby a jiné)

Tato podskupina zahrnuje řídící pracovníky, kteří plánují, řídí a koordinují poskytování služeb a nejsou zařazeni do třídy 13 Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií, vzdělávání a v příbuzných oborech, ani do třídy 14 Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, obchodu a ostatní řídící pracovníci. Patří zde například řídící pracovníci v cestovních agenturách a konferenčních, kontaktních a nákupních centrech.
Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Řídící pracovník v cestovní agentuře

Řídící pracovník v cestovní kanceláři

Řídící pracovník v konferenčním centru
Řídící pracovník v kontaktním centru

Řídící pracovník v nákupním centru

Řídící pracovník tábořiště obytných přívěsů
Poznámka

Do této podskupiny nejsou zahrnuta zaměstnání týkající se řízení poskytování specializovaných odborných služeb a vyžadující specializovanou kvalifikaci a praxi vztahující se k jednomu nebo více zaměstnáním zařazeným do hlavní třídy 2 Specialisté nebo 3 Techničtí a odborní pracovníci. Uvedená zaměstnání jsou zařazena ve třídě 12 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních, administrativních a podpůrných činností nebo 13 Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií, vzdělávání a v příbuzných oborech.

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

14391 Řídící pracovníci v cestovních kancelářích a agenturách

14392 Řídící pracovníci v oblasti osobních služeb (čistírny, kadeřnictví, kosmetika, pohřebnictví, lázně, seznamky)

14393 Řídící pracovníci v oblasti opravárenských služeb

14394 Řídící pracovníci v oblasti nemovitostí

14395 Řídící pracovníci v oblasti veterinárních činností

14399 Řídící pracovníci v jiných službách

1349 Řídící pracovníci knihoven, muzeí, v oblasti práva a bezpečnosti a v dalších oblastech

1349 Řídící pracovníci knihoven, muzeí, v oblasti práva a bezpečnosti a v dalších oblastech

Tato podskupina zahrnuje pracovníky, kteří řídí poskytování specializovaných odborných služeb neuvedených jinde ve třídě 12 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních, administrativních a podpůrných činností nebo 13 Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií, vzdělávání a v příbuzných oborech. Patří zde například řídící pracovníci v oblasti knihoven, bezpečnosti, práva a hasičských služeb.
Příklady pracovních činností:

celkové řízení příslušných organizací, plánování a řízení poskytování služeb;

vytváření, prosazování a monitorování postupů, politik a standardů pro zaměstnance;

řízení, dozor a hodnocení pracovních činností specialistů, technických a odborných pracovníků, úředníků, pracovníků ve službách a jiných pracovníků;

monitorování a hodnocení využití zdrojů vyčleněných na poskytování služeb;

kontrola administrativních činností, jako je plánování rozpočtů, příprava zpráv, plánování výdajů na zásoby, zařízení a služby;

koordinace spolupráce s jinými agenturami poskytujícími služby ve stejné nebo příbuzné oblasti;

dohled nad plněním rozpočtů, kontrola výdajů a zajištění účelného využívání zdrojů;

dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Policejní ředitel

Řídící pracovník muzea

Řídící pracovník archivu

Řídící pracovník knihovny

Ředitel botanické zahrady

Řídící pracovník právních služeb

Řídící pracovník umělecké galerie

Ředitel hasičského záchranného sboru

Řídící pracovník vězeňského zařízení
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Policejní prezident – 1112

Generální ředitel hasičského záchranného sboru – 1112
Poznámka

Řídící pracovníci knihoven, muzeí, v oblasti práva a bezpečnosti a v dalších oblastech mají odpovědnost za plánování, řízení a koordinaci poskytování specializovaných odborných služeb. Zaměstnání v této třídě obvykle vyžadují specializovanou kvalifikaci a rozsáhlou praxi vztahující se k alespoň jednomu zaměstnání v hlavní třídě 2 Specialisté nebo v hlavní třídě 3 Techničtí a odborní pracovníci.

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

13491 Řídící pracovníci knihoven, muzeí a v příbuzných oblastech

13492 Řídící pracovníci obrany a bezpečnosti státu a požární ochrany

13493 Řídící pracovníci vnitřní bezpečnostních a ochrany organizací a detektivních agentur

13494 Řídící pracovníci v právní oblasti

13495 Řídící pracovníci v církevní oblasti

13499 Řídící pracovníci v oblasti ostatních odborných služeb