9629 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde neuvedení

9629 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde neuvedení

Tato podskupina zahrnuje pomocné a nekvalifikované pracovníky neuvedené jinde v hlavní třídě 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Patří zde například pracovníci, kteří vydávají a vybírají parkovací lístky nebo vstupenky, podávají osobní věci klientům nebo zákazníkům v šatnách a pomáhají klientům na zábavních akcích.
Příklady pracovních činností:

prodej a vybírání vstupenek a průkazek od klientů na zábavních akcích, přijímání kartiček od klientů;

kontrola vstupenek nebo průkazek k ověření pravosti, např. podle barvy a data vydání;

odvádění klientů k východům nebo plnění jiných pokynů a poskytování pomoci v případě ohrožení;

směrování klientů na toalety, ke koncesovaným stánkům a k telefonům;

směrování řidičů vozidel na parkovací místa;

hlídání parkovacích ploch, aby se zabránilo poškození a krádežím vozidel;

počítání parkovného a vybírání poplatků od zákazníků;

přidělování vybavení v rámci šaten, přihrádek nebo šatních skříněk, klientům sportovních zařízení nebo zařízení na koupání.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Šatnář

Uvaděč

Obsluha parkoviště

Obsluha výstaviště

Výběrčí vstupenek

Hrobník bez kvalifikace
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Obsluha parkovací služby- 8322

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

96291 Hlídači parkovišť a tržišť

96292 Uvaděči

96293 Šatnáři

96294 Toaletáři

96299 Ostatní pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde neuvedení

313 Operátoři velínů

313 Operátoři velínů

Operátoři velínů provozují a monitorují ústředny, počítačové řídicí systémy, multifunkční řídicí zařízení a provádějí údržbu zpracovatelských jednotek ve výrobě a distribuci elektrické energie, čističek odpadních vod a odpadů, chemických procesů a rafinerií ropy a zemního plynu, při zpracování kovů a jiných provozů s větším počtem operací.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: obsluhu elektronických nebo počítačových kontrolních panelů z centrálního velínu s cílem monitorovat a optimalizovat procesy; kontrolu náběhu a odstavení procesu; obsluhu a monitorování telefonních ústředen a příbuzných zařízení; monitorování a inspekci zařízení a systémů za účelem zjišťování poruch; odečítání údajů z grafů, měřičů a kalibrů ve stanovených intervalech; řešení problémů a přijímání nápravných kroků podle potřeby; vedení záznamů, deníků a zpráv; komunikaci s dalšími pracovníky při hodnocení provozního stavu zařízení; čištění a údržbu zařízení; dohled nad obsluhou strojů a zařízení, montéry a nad jinými pracovníky.
Poznámka

Součástí pracovní náplně operátorů velínů může být také dohled nad jinými pracovníky, jako je obsluha strojů a zařízení a montéři. Dohled nad jinými pracovníky nesmí být převažujícím prvkem práce a pracovní činnosti operátorů velínů nesmí být příliš jednoduché. Např. operátoři velínů pro chemickou výrobu, kteří obsluhují a monitorují chemické výrobní jednotky a zařízení z centrálního velínu a kteří dále dohlíží nad obsluhou strojů a zařízení pro chemickou výrobu, by měli patřit do podskupiny 3133 Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu). Mistři montérů zodpovídající za spuštění a zastavení poloautomatických montážních linek jsou zahrnuti do podskupiny 3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství). Obsluha jednoduchých strojů a zařízení nebo strojů bez automatické kontroly procesů, do skupiny 313 Operátoři velínů nepatří, je zahrnuta do hlavní třídy 8 Obsluha strojů a zařízení, montéři. Pracovníci obsluhující důlní zařízení patří do podskupiny 8111 Obsluha důlních zařízení (včetně horníků).

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

3131 Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla

3132 Operátoři velínů spaloven, vodárenských a vodohospodářských zařízení

3133 Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu)

3134 Operátoři velínů pro zpracování ropy a zemního plynu

3135 Operátoři velínů na zpracování kovů

3139 Operátoři velínů jinde neuvedení

1. stránka z celkem 11