8121 Obsluha zařízení na zpracování kovů

8121 Obsluha zařízení na zpracování kovů

Obsluha zařízení na zpracování kovů řídí, kontroluje, seřizuje a udržuje jednoúčelové stroje a zařízení na zpracování rud a kovů, úpravy a zušlechťování rud, kalení, válcování a protlačování kovů.

Příklady pracovních činností:

nastavování, příprava a seřizování strojů na zpracování rud a kovů, které provádějí jednu operaci v rámci celkového zpracování rud nebo kovů;

obsluha jednoúčelových strojů, které pískují, odlučují, filtrují, míchají, obohacují, odlévají, válcují, rafinují nebo jinak zpracovávají kovy a rudy;

sledování měřidel, měřičů, počítačových výstupů, obrazovek a výrobků, aby se zajistilo správné fungování stroje pro ověření určených podmínek zpracování;

seřizování zařízení, ventilů, čerpadel a regulačních a technologických zařízení;

kontrola přípravy, měření a dodávání surovin a technologických činidel do zařízení;

spouštění a zastavování řídicích procesů, odstraňování závad a sledování vnějších technologických zařízení;

ověřování, zda nedochází k poruchám činnosti zařízení, provádění pravidelných funkčních zkoušek a zařizování údržby;

rozbor vzorků produktů, provádění zkoušek, zaznamenávání údajů a zpracování výrobních deníků.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Valcíř oceli

Obsluha licí pánve

Obsluha ocelářské pece

Obsluha zařízení na protlačování kovů
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Operátor vysoké pece – 3135

Operátor řízení zpracování kovů – 3135

Operátor řízení válcovacích stolic – 3135

Obsluha zařízení na nanášení kovového povlaku – 8122

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

81211 Obsluha zařízení na hutní zpracování kovů (obsluha pecí a konvertorů)

81212 Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači)

81213 Obsluha zařízení na tepelné zpracování kovů

81214 Obsluha zařízení na tažení a protlačování kovů

81215 Obsluha zařízení na tváření kovů ve válcovnách

81216 Obsluha kovacích lisů a bucharů

81219 Obsluha ostatních zařízení na zpracování kovů

81 Obsluha stacionárních strojů a zařízení

81 Obsluha stacionárních strojů a zařízení

Obsluha stacionárních strojů a zařízení řídí a kontroluje na místě nebo prostřednictvím dálkového ovládání průmyslové stroje a zařízení a vybavení, která jsou stacionární nebo u kterých není pojízdnost nedílnou součástí provozu. U těchto zaměstnání se obvykle kladou požadavky na předchozí zkušenost s průmyslovými a zemědělskými stroji a zařízením, dále na schopnost obsluhovat stroje a na adaptaci na technologické inovace strojů a zařízení. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje druhou úroveň dovedností.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: nastavování, řízení a kontrolování různých stacionárních strojů a zařízení; zjišťování poruch a přijímání korekčních opatření; zjišťování, zda produkce neobsahuje vady a nastavení strojů je v souladu se specifikacemi; provozní údržbu, opravy a čištění; zaznamenávání údajů a vedení záznamů o výrobě. Pracovní činnosti mohou zahrnovat také dohled nad dalšími pracovníky.
Poznámka

Operátoři zařízení s automatickou kontrolou procesů patří do skupiny 313 Operátoři velínů.
Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:

811 Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin

812 Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů

813 Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu a na výrobu fotografických materiálů

814 Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru

815 Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků

816 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků

817 Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva a výrobu papíru

818 Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení

8 Obsluha strojů a zařízení, montéři

8 Obsluha strojů a zařízení, montéři

Obsluha strojů a zařízení, montéři obsluhují a sledují provoz průmyslových a zemědělských strojů a zařízení na místě či prostřednictvím dálkového ovládání, dále řídí vlaky a motorová vozidla, obsluhují pojízdná strojní zařízení a sestavují výrobky z jednotlivých dílů podle daných pravidel a postupů. U těchto zaměstnání se obvykle kladou požadavky na předchozí zkušenost s průmyslovými a zemědělskými stroji a zařízením, dále na schopnost obsluhovat stroje a na adaptaci na technologické inovace. Většina zaměstnání v této hlavní třídě vyžaduje druhou úroveň dovedností.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: obsluhu a sledování důlních a jiných průmyslových strojů a zařízení na zpracování nebo výrobu kovů, nerostů, skla, keramiky, dřeva, papíru a chemikálií; obsluhu strojů na výrobu výrobků z kovu, nerostů, chemických látek, pryže, plastů, dřeva, papíru, textilu, kožešin nebo usní a na výrobu potravin a příbuzných výrobků; řízení vlaků a motorových vozidel; řízení, obsluhu a sledování pojízdných průmyslových a zemědělských strojů a zařízení; sestavování výrobků z jednotlivých dílů v souladu s danými předpisy a postupy. Pracovní činnosti mohou zahrnovat také dohled nad dalšími pracovníky.
Poznámka

Operátoři zařízení s automatickou kontrolou procesů patří do skupiny 313 Operátoři velínů.

Zaměstnání této hlavní třídy jsou rozdělena na následující třídy:

81 Obsluha stacionárních strojů a zařízení

82 Montážní dělníci výrobků a zařízení

83 Řidiči a obsluha pojízdných zařízení

3135 Operátoři velínů na zpracování kovů

3135 Operátoři velínů na zpracování kovů

Operátoři velínů na zpracování kovů provozují a monitorují provoz multifunkčních kontrolních strojů a zařízení pro kontrolu pecí na zpracování a rafinaci kovů, válcovacích stanic, zařízení na zpracování kovů za tepla nebo na protlačování kovů.

Příklady pracovních činností:

koordinování a monitorování provozu určitých aspektů zpracování kovů prostřednictvím řídicích panelů, počítačových terminálů a jiných řídicích systémů obvykle z centrálních velínů;

provozování multifunkčních centrálních kontrolních strojů na drcení, separaci, filtrování, tavení, pražení, úpravu, rafinaci a jiné zpracování kovů;

sledování počítačových sjetin, videomonitorů a kalibrů s cílem potvrdit určené podmínky procesu a provádění nezbytných úprav;

koordinování a dohled nad výrobními týmy, jako jsou obsluha strojů a zařízení a pomocní a nekvalifikovaní pracovníci;

náběh a odstávka výrobních systémů v případech poruchy nebo podle harmonogramu;

poskytování a organizování školení pro členy výrobních týmů;

vedení výrobních a jiných deníků, vypracovávání zpráv o výrobě a jiných oblastech.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Operátor velínu vysoké pece
Operátor velínu na centrální řízení lití

Operátor velínu na řízení zpracování kovů

Operátor velínu na řízení válcovacích stolic

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Valcíř oceli – 8121

Obsluha licí pánve – 8121

Obsluha zařízení na povrchovou úpravu kovů – 8122

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

31351 Operátoři velínů v hutní výrobě

31352 Operátoři velínů ve slévárenství

31353 Operátoři velínů v kovovýrobě

31354 Operátoři velínů ve válcovnách plechu
31359 Ostatní operátoři velínů na zpracování kovů

313 Operátoři velínů

313 Operátoři velínů

Operátoři velínů provozují a monitorují ústředny, počítačové řídicí systémy, multifunkční řídicí zařízení a provádějí údržbu zpracovatelských jednotek ve výrobě a distribuci elektrické energie, čističek odpadních vod a odpadů, chemických procesů a rafinerií ropy a zemního plynu, při zpracování kovů a jiných provozů s větším počtem operací.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: obsluhu elektronických nebo počítačových kontrolních panelů z centrálního velínu s cílem monitorovat a optimalizovat procesy; kontrolu náběhu a odstavení procesu; obsluhu a monitorování telefonních ústředen a příbuzných zařízení; monitorování a inspekci zařízení a systémů za účelem zjišťování poruch; odečítání údajů z grafů, měřičů a kalibrů ve stanovených intervalech; řešení problémů a přijímání nápravných kroků podle potřeby; vedení záznamů, deníků a zpráv; komunikaci s dalšími pracovníky při hodnocení provozního stavu zařízení; čištění a údržbu zařízení; dohled nad obsluhou strojů a zařízení, montéry a nad jinými pracovníky.
Poznámka

Součástí pracovní náplně operátorů velínů může být také dohled nad jinými pracovníky, jako je obsluha strojů a zařízení a montéři. Dohled nad jinými pracovníky nesmí být převažujícím prvkem práce a pracovní činnosti operátorů velínů nesmí být příliš jednoduché. Např. operátoři velínů pro chemickou výrobu, kteří obsluhují a monitorují chemické výrobní jednotky a zařízení z centrálního velínu a kteří dále dohlíží nad obsluhou strojů a zařízení pro chemickou výrobu, by měli patřit do podskupiny 3133 Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu). Mistři montérů zodpovídající za spuštění a zastavení poloautomatických montážních linek jsou zahrnuti do podskupiny 3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství). Obsluha jednoduchých strojů a zařízení nebo strojů bez automatické kontroly procesů, do skupiny 313 Operátoři velínů nepatří, je zahrnuta do hlavní třídy 8 Obsluha strojů a zařízení, montéři. Pracovníci obsluhující důlní zařízení patří do podskupiny 8111 Obsluha důlních zařízení (včetně horníků).

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

3131 Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla

3132 Operátoři velínů spaloven, vodárenských a vodohospodářských zařízení

3133 Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu)

3134 Operátoři velínů pro zpracování ropy a zemního plynu

3135 Operátoři velínů na zpracování kovů

3139 Operátoři velínů jinde neuvedení