5243 Podomní prodejci

5243 Podomní prodejci

Podomní prodejci popisují, předvádějí a prodávají zboží a služby, a to tak, že oslovují nebo navštěvují potenciální zákazníky obvykle v jejich domácnostech.

Příklady pracovních činností:

poskytování podrobných informací o různých druzích zboží nebo služeb a o podmínkách prodeje při návštěvách u klientů a potenciálních zákazníků v jejich domácnostech;

předvádění nebo popisování nabízeného zboží nebo služeb;

zaznamenávání objednávek a transakcí a vyřizování přijatých objednávek s dodavateli;

příprava faktur a kupních smluv a příjem plateb;

distribuce dopisů, informačních listů a dalších dokumentů klientům;

sestavování seznamů perspektivních klientů a jejich navštěvování za účelem nových obchodních nabídek;

cestování mezi jednotlivými oblastmi prodeje a doprava vzorků nebo zboží určeného k prodeji.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Podomní prodejce

Podomní obchodní zástupce

Prodejce zboží na večírcích

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Obchodní zástupce – 3322

Pouliční prodejce – 9520

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
52430 Podomní prodejci

3323 Nákupčí

3323 Nákupčí

Nákupčí nakupují zboží a služby pro použití nebo opětovný prodej jménem průmyslových, obchodních, státních nebo jiných zařízení a organizací.

Příklady pracovních činností:

určování a vyjednávání smluvních podmínek, uzavírání dodavatelských smluv nebo doporučování k uzavření dodavatelské smlouvy na nákup zařízení, surovin, služeb a nákup výrobků pro opětovný prodej;

získávání informací o požadavcích a zásobách, vytváření specifikací požadovaného množství a kvality při nákupu, určování nákladů, dodacích lhůt a jiných smluvních podmínek;

nákup standardního i speciálního zařízení, materiálů a obchodních služeb pro použití nebo další zpracování v jejich zařízeních;

vyhlašování veřejných soutěží, poskytování poradenství dodavatelům a prověřování cenových nabídek;

nákup zboží pro opětovný prodej v maloobchodních nebo velkoobchodních provozovnách;

analyzování zpráv o trhu, obchodních periodik a obchodních propagačních materiálů a návštěvy veletrhů, předváděcích místností, továren a předváděcích akcí zaměřených na design produktů;

vybírání zboží nebo produktů, které nejlépe vyhovují požadavkům daných organizací;

provádění pohovorů s dodavateli a vyjednávání cen, slev, úvěrových podmínek a přepravních podmínek;

dohled nad distribucí výrobků do prodejen a udržování dostačující výše zásob;

zpracovávání harmonogramů dodávek, monitorování vývoje, kontaktování klientů a dodavatelů s cílem řešit problémy.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Nákupčí

Zprostředkovatel nákupu

Úředník v oblasti veřejných zakázek

Úředník v oblasti dodávek

Nákupčí v oblasti zboží

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Makléř v oblasti komodit – 3324

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
33230 Nákupčí

3253 Odborní pracovníci v oblasti komunitní zdravotní péče

3253 Odborní pracovníci v oblasti komunitní zdravotní péče

Odborní pracovníci v oblasti komunitní zdravotní péče provádí zdravotnickou osvětu, doporučují různé služby, zabývají se případovým managementem, poskytují základní preventivní zdravotní péči a navštěvují domácnosti specifických komunit. Poskytují podporu a pomoc jednotlivcům a rodinám nasměrováním na systém zdravotních a sociálních služeb.

Příklady pracovních činností:

provádění zdravotnické osvěty v rodinách a komunitách o řadě zdravotních témat včetně např. výživy, hygieny, péče o děti, imunizace, plánovaného rodičovství, rizikových faktorů a o prevenci infekčních onemocnění, prevence otrav, první pomoci pro léčbu jednoduchých a často se vyskytujících zdravotních problémů, rizikových faktorů spojených se zneužíváním látek a domácího násilí;

navštěvování rodin v jejich domácnostech, jak za účelem poskytování informací o dostupných zdravotních, sociálních a jiných službách, tak s cílem podpořit je v získání přístupu k těmto službám;

navštěvování rodin, které obvykle nedochází do zdravotnických zařízení, za účelem pravidelného sledování určitých podmínek, jako jsou vývoj těhotenství, růst a vývoj dítěte a hygiena;

distribuce zdravotnických potřeb do domácností v rámci preventivních opatření a léčby endemických onemocnění, jako jsou malárie, zápal plic a průjmová onemocnění a instruování rodin a členů komunity o používání těchto prostředků;

poskytování informací a základních zdravotních potřeb skupinám, které většinou nenavštěvují zdravotnická zařízení, s cílem zajistit prevenci a vytvořit lepší zdravotní podmínky ke snížení rizika přenosu HIV/AIDS a jiných chorob;

sbírání dat z domácností a komunit, které většinou nenavštěvují zdravotnická zařízení, za účelem sledování zdravotního stavu pacientů a splňování zdravotních norem.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Odborný pracovník v oblasti komunitní zdravotní péče

Asistent v oblasti komunitní zdravotní péče

Organizátor komunitní zdravotní péče

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Tradiční porodní asistentka – 3222

Přírodní léčitel – 3230

Ošetřovatel v oblasti domácí péče – 5322
Poznámka

Zaměstnání zahrnutá do této podskupiny obvykle vyžadují získání formálního nebo neformálního vzdělání a dohled úřadů v oblasti zdravotní a sociální. Pracovníci osobní péče a pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny zde zahrnuti nejsou.

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
32530 Odborní pracovníci v oblasti komunitní zdravotní péče

313 Operátoři velínů

313 Operátoři velínů

Operátoři velínů provozují a monitorují ústředny, počítačové řídicí systémy, multifunkční řídicí zařízení a provádějí údržbu zpracovatelských jednotek ve výrobě a distribuci elektrické energie, čističek odpadních vod a odpadů, chemických procesů a rafinerií ropy a zemního plynu, při zpracování kovů a jiných provozů s větším počtem operací.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: obsluhu elektronických nebo počítačových kontrolních panelů z centrálního velínu s cílem monitorovat a optimalizovat procesy; kontrolu náběhu a odstavení procesu; obsluhu a monitorování telefonních ústředen a příbuzných zařízení; monitorování a inspekci zařízení a systémů za účelem zjišťování poruch; odečítání údajů z grafů, měřičů a kalibrů ve stanovených intervalech; řešení problémů a přijímání nápravných kroků podle potřeby; vedení záznamů, deníků a zpráv; komunikaci s dalšími pracovníky při hodnocení provozního stavu zařízení; čištění a údržbu zařízení; dohled nad obsluhou strojů a zařízení, montéry a nad jinými pracovníky.
Poznámka

Součástí pracovní náplně operátorů velínů může být také dohled nad jinými pracovníky, jako je obsluha strojů a zařízení a montéři. Dohled nad jinými pracovníky nesmí být převažujícím prvkem práce a pracovní činnosti operátorů velínů nesmí být příliš jednoduché. Např. operátoři velínů pro chemickou výrobu, kteří obsluhují a monitorují chemické výrobní jednotky a zařízení z centrálního velínu a kteří dále dohlíží nad obsluhou strojů a zařízení pro chemickou výrobu, by měli patřit do podskupiny 3133 Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu). Mistři montérů zodpovídající za spuštění a zastavení poloautomatických montážních linek jsou zahrnuti do podskupiny 3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství). Obsluha jednoduchých strojů a zařízení nebo strojů bez automatické kontroly procesů, do skupiny 313 Operátoři velínů nepatří, je zahrnuta do hlavní třídy 8 Obsluha strojů a zařízení, montéři. Pracovníci obsluhující důlní zařízení patří do podskupiny 8111 Obsluha důlních zařízení (včetně horníků).

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

3131 Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla

3132 Operátoři velínů spaloven, vodárenských a vodohospodářských zařízení

3133 Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu)

3134 Operátoři velínů pro zpracování ropy a zemního plynu

3135 Operátoři velínů na zpracování kovů

3139 Operátoři velínů jinde neuvedení

3132 Operátoři velínů spaloven, vodárenských a vodohospodářských zařízení

3132 Operátoři velínů spaloven, vodárenských a vodohospodářských zařízení

Operátoři velínů spaloven a vodáren monitorují a provozují počítačové řídicí a příbuzné systémy v zařízeních na zpracování pevného a kapalného odpadu s cílem regulovat zpracování a likvidaci odpadních vod a odpadů a v zařízeních na filtraci a úpravu vody regulovat zpracování a distribuci vody.

Příklady pracovních činností:

provozování a monitorování strojů, počítačových řídicích a příbuzných systémů v zařízeních na úpravu odpadních vod a odpadů z kanalizace a v čističkách kapalných odpadů s cílem regulovat průtok, úpravu a likvidaci odpadů a v zařízeních na filtraci a úpravu vody s cílem regulovat úpravu a rozvod vody pro lidskou spotřebu a pro následné vypuštění do přírodních vodních systémů;

řízení provozu většího počtu nístějových spalovacích pecí a příbuzných zařízení pro spalování kalů a pevného odpadu ve spalovnách odpadu;

provádění kontrol zařízení a monitorování provozního stavu, měřidel, filtrů, chlorovacích zařízení, kalibrů v ústředních velínech s cílem stanovit požadavky na zatížení, ověřování souladu průtoků, tlaků a teplot s očekávanými parametry a zjišťování poruch;

monitorování a nastavování kontrolních čidel na pomocných zařízeních, jako jsou odvody výfukových plynů, pračky a zařízení na zpětné získávání tepla ze spaloven;

shromažďování a testování vzorků vody a odpadní vody na zjištění chemického a bakteriálního obsahu prostřednictvím testovacích zařízení a standardů pro barevnou analýzu;

analyzování testovaných vzorků s cílem upravit výrobní jednotky a systémy pro účely desinfekce a dezodorizace vody a jiných kapalin;

provádění bezpečnostních kontrol v celých provozech a areálech;

vyplňování a vedení deníků a zpráv o provozu.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Operátor velínu spalovny

Operátor velínu vodárny

Operátor velínu pro zpracování kapalného odpadu

Operátor velínu čistírny splašků

Operátor velínu čistírny odpadních vod

Operátor velínu v úpravně vody

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

31321 Operátoři velínů spaloven

31322 Operátoři velínů vodárenských a vodohospodářských zařízení

3113 Elektrotechnici a technici energetici

3113 Elektrotechnici a technici energetici

Elektrotechnici a technici energetici vykonávají technické činnosti na podporu výzkumu v elektrotechnice, při navrhování, výrobě, montáži, konstrukci, provozu, údržbě a opravách elektrických zařízení, vybavení a distribučních systémů.

Příklady pracovních činností:

poskytování technické podpory při výzkumu a vývoji elektrických zařízení a vybavení a testování prototypů;

navrhování a příprava výkresů elektrické instalace a obvodů podle zadaných parametrů;

příprava podrobných odhadů množství a nákladů na materiály a práci pro výrobu a instalaci podle zadaných parametrů;

monitorování technických aspektů výroby, instalace, využití, údržby a oprav elektrických systémů a zařízení s cílem zajistit uspokojivý provoz a soulad s parametry a předpisy;

plánování metod instalace, kontrola dokončených instalací s ohledem na bezpečnost a kontroly nebo první spouštění nových elektrických zařízení nebo systémů;

montáž, instalace, testování, kalibrace, úpravy a opravy elektrických zařízení a instalací tak, aby vyhovovaly předpisům a bezpečnostním požadavkům.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Elektrotechnik

Technik v oblasti přenosu elektrické energie

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Technik elektronik – 3114

Operátor velínu na rozvod elektrické energie – 3131

Technik letecké bezpečnosti – 3155

Elektromechanik – 7412

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

31131 Elektrotechnici a technici energetici ve výzkumu a vývoji

31132 Elektrotechnici a technici energetici projektanti, konstruktéři

31133 Elektrotechnici a technici energetici technologové, normovači

31134 Elektrotechnici a technici energetici přípravy a realizace investic, inženýringu

31135 Elektrotechnici a technici energetici kontroly kvality, laboranti

31136 Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení

31137 Technici dispečeři v elektrotechnice a energetice

31138 Revizní technici v elektrotechnice a energetice

31139 Ostatní elektrotechnici a technici energetici

2621 Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů

2621 Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů

Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů shromažďují a hodnotí obsah archivů, artefaktů a záznamů s historickou, kulturní, správní a uměleckou hodnotou a umělecké a jiné předměty a zajišťují jejich ochranu a zachování. Plánují, navrhují a realizují systémy ochrany záznamů a historicky cenných dokumentů.

Příklady pracovních činností:

hodnocení a uchovávání záznamů pro administrativní, historické, právní, evidenční a jiné účely;

řízení sestavování nebo sestavování seznamů, bibliografií, kopií na mikrofilmech a dalších referenčních pomůcek pro shromážděné materiály a jejich zpřístupnění uživatelům;

výzkum původu, distribuce a používání materiálů a objektů kulturního a historického významu;

organizování, vytváření a údržba sbírek předmětů uměleckého, kulturního, vědeckého a historického významu;

řízení nebo provádění klasifikace a katalogizace sbírek muzeí nebo uměleckých galerií a organizování výstav;

provádění výzkumu, hodnocení, objevování, organizování a uchovávání historicky významných a hodnotných dokumentů, jako jsou státní a soukromé dokumenty, fotografie, mapy, rukopisy a audiovizuální materiály;

vypracovávání vědeckých pojednání a zpráv;

plánování a realizace počítačového řízení archivů a elektronických záznamů;

organizování výstav v muzeích a uměleckých galeriích, propagace vystavovaných předmětů a zajišťování zvláštních přehlídek pro všeobecné, speciální nebo vzdělávací účely;

oceňování archivních materiálů pro budování a rozvoj archivních sbírek pro účely výzkumu a jejich získávání.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Specialista archivář

Kurátor umělecké galerie

Kurátor v muzeu

Správce sbírek

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

26211 Specialisté archiváři

26212 Specialisté kurátoři

26213 Správci památkových objektů, kasteláni

2431 Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu

2431 Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu

Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu připravují a koordinují reklamní strategie a kampaně, určují trh pro nové produkty a služby a vyhledávají a rozvíjejí tržní příležitosti pro nové a stávající zboží a služby.

Příklady pracovních činností:

plánování, vytváření a organizace reklamních politik a kampaní na podporu cílů prodeje;

poskytování poradenství řídícím pracovníkům a klientům v oblasti strategie a kampaní s cílem dosáhnout na cílové trhy, vytváření povědomí zákazníka a účinné propagování vlastností zboží a služeb;

tvorba reklamních spotů a textů, zajišťování televizní a filmové produkce a umístění reklamy ve sdělovacích prostředcích;

analýza údajů o spotřebitelských vzorcích a preferencích;

výklad a předpovídání současných a budoucích zákaznických trendů;

výzkum potenciální poptávky a charakteristiky trhu pro nové zboží a služby a shromažďování a analýza údajů a jiných statistických informací;

podpora růstu a rozvoje podniku prostřednictvím přípravy a realizace marketingových cílů, politik a programů;

zadávání a provádění průzkumů trhu s cílem stanovit tržní příležitosti pro nové a stávající zboží a služby;

poskytování poradenství v různých oblastech marketingu, jako je produktový mix, stanovení cen, podpora reklamy a prodeje, prodejní a distribuční kanály.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Reklamní textař

Specialista v oblasti reklamy

Analytik průzkumu trhu

Specialista v oblasti marketingu

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

24311 Specialisté v oblasti marketingu

24312 Specialisté v oblasti propagace a reklamy

24313 Specialisté průzkumu trhu

2153 Inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací)

2153 Inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací)

Inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací) provádějí výzkum a poskytují poradenství, navrhují a řídí stavbu, provoz, údržbu a opravy telekomunikačních systémů a zařízení. Provádějí analýzy a poskytují poradenství v oblasti technických aspektů materiálů, produktů a procesů pro inženýrství v oblasti elektronických komunikací.
Příklady pracovních činností:

poskytování poradenství a navrhování telekomunikačních zařízení nebo součástí, systémů, vybavení a distribučních center;

stanovování parametrů výrobních a instalačních metod, materiálů, kvality a bezpečnostních standardů a řízení výrobních a instalačních prací v oblasti telekomunikačních produktů a systémů;

organizování a řízení údržby a oprav stávajících telekomunikačních systémů, motorů a zařízení;

provádění výzkumů a poskytování poradenství v oblasti telekomunikačních zařízení;

plánování a navrhování komunikačních sítí s použitím komunikačních médií, a to drátových, optických a bezdrátových;

navrhování a vývoj algoritmů na zpracování signálu a jejich uplatňování prostřednictvím správné volby hardwaru a softwaru;

navrhování telekomunikačních sítí, rozhlasových a televizních distribučních systémů, včetně kabelového a vzdušného přenosu.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Inženýr v oblasti vysílání

Inženýr telekomunikací

Technolog v oblasti telekomunikací
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Inženýr elektronik – 2152

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

21531 Inženýři ve výzkumu a vývoji v oblasti elektronických komunikací

21532 Inženýři projektanti, konstruktéři v oblasti elektronických komunikací

21533 Inženýři technologové, normovači v oblasti elektronických komunikací

21534 Inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu v oblasti elektronických komunikací

21535 Inženýři kontroly a řízení kvality v oblasti elektronických komunikací

21536 Inženýři přístrojů, strojů a zařízení v oblasti elektronických komunikací

21539 Ostatní inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací)