8341 Řidiči a obsluha zemědělských a lesnických strojů

8341 Řidiči a obsluha zemědělských a lesnických strojů

Řidiči a obsluha zemědělských a lesnických strojů řídí, ošetřují, obsluhují a kontrolují jeden nebo více typů zvláštních účelových motorizovaných strojů, pojízdných strojů nebo zařízení používaných v zemědělství, zahradnických a lesnických činnostech.

Příklady pracovních činností:

řízení a ošetřování traktorů, zařízení pro orání, setí, hnojení, obdělávání a sklízení, jakož i specializovaných zařízení s vlastním pohonem či zařízení tažená traktorem;

řízení a ošetřování traktorů nebo zařízení pro mýcení, sázení, sklízení a svážení dřeva a speciálních zařízení s vlastním pohonem určených pro práci v lesním hospodářství;

příprava a umísťování zařízení k provozu;

seřizování rychlosti, maxima výšky a délky nástrojů;

obsluha zařízení na držení, zdvihání a kácení stromů;

obsluhu přídavných zařízení na zdvihání, otáčení, spouštění a třídění stromů a kulatiny a obsluha pomocných zařízení, například rozstřikovačů a štípaček kulatiny;

podávání pokácených stromů do strojů na odvětvování a řezání na kulatinu a skládání kulatiny a nakládání na nákladní automobily;

údržba strojů a provádění drobných oprav.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Traktorista

Obsluha kombajnu

Obsluha zařízení na kácení stromů

Obsluha harvestoru

Obsluha strojů a zařízení na těžbu dřeva

Obsluha zařízení na přepravu dřeva

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Obsluha buldozeru – 8342

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

83411 Traktoristé a obsluha zemědělských strojů

83412 Řidiči a obsluha lesnických strojů

0 Zaměstnanci v ozbrojených silách

0 Zaměstnanci v ozbrojených silách

Hlavní třída 0 Zaměstnanci v ozbrojených silách zahrnuje všechna pracovní místa, která zastávají příslušníci ozbrojených sil. Jde o pracovníky, včetně příslušníků pomocných jednotek, kteří aktuálně slouží v ozbrojených silách dobrovolně nebo profesionálně, kteří dále podléhají vojenské kázni a kterým není dovoleno vstoupit do civilních zaměstnání. Do této hlavní třídy patří příslušníci pozemních sil, námořnictva, letectva a jiných vojenských složek a dále branci povolaní k vojenskému výcviku nebo jiným službám na vymezené období.
Poznámka

Charakter pracovní náplně mnohých zaměstnanců v ozbrojených silách se blíží civilním zaměstnáním – např. lékaři, radisté, kuchaři, sekretářky a řidiči těžkých nákladních automobilů. Při implementaci klasifikace ISCO­08 mohou jednotlivé země dle svých podmínek a potřeb uživatelů zvážit, zda budou tato zaměstnání zařazovat spolu s podobnými civilními pracovními pozicemi nebo v hlavní třídě 0 Zaměstnanci v ozbrojených silách. Pokud je to možné, měla by být tato zaměstnání z důvodu zachování mezinárodní srovnatelnosti zahrnuta právě v hlavní třídě 0 Zaměstnanci v ozbrojených silách. Civilní zaměstnance státních institucí zabývajících se otázkami obrany zahrnuje podskupina 2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací. Pracovníky celní kontroly zahrnuje podskupina 3351 Pracovníci Celní správy ČR. Policejní inspektoři, policejní komisaři a policejní radové patří do podskupiny 3355 Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR.
Zaměstnání této hlavní třídy jsou rozdělena na následující třídy:

01 Generálové a důstojníci v ozbrojených silách

02 Poddůstojníci v ozbrojených silách

03 Zaměstnanci v ozbrojených silách (kromě generálů, důstojníků a poddůstojníků)

811 Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin

811 Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin

Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin řídí a kontroluje zařízení a obsluhuje ruční nástroje, s cílem těžit a zpracovat horniny a nerosty, vrtat studně a hloubit vrty. Dále vyrábí a provádí konečnou úpravu cementu a výrobků z kamene.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: nastavování, řízení a kontrolování různých důlních zařízení a zařízení na zpracování nerostů, např. vrtacích souprav, pomocných strojů a zařízení, strojů pro kontinuální těžbu a ražbu, strojů a zařízení na drcení, mletí, čerpání a míchání; obsluhu flotačního, třídicího a extrakčního zařízení a kombinovaných zařízení pro získávání nerostů a odstraňování hlušiny; obsluhu zařízení na výrobu cementu, betonu, umělého kamene a výrobků z prefabrikovaného betonu a kamene; kontrolování provozu různých zařízení, odhalování poruch činnosti, přijímání nápravných opatření; vykonávání údržby, oprav a čištění zařízení; vedení záznamů o výrobě.
Poznámka

Mistry a příbuzné pracovníky v oblasti těžby, hutní výroby a slévárenství zahrnuje podskupina 3121.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

8111 Obsluha důlních zařízení (včetně horníků)

8112 Obsluha zařízení na úpravu rudných a nerudných surovin

8113 Vrtači a příbuzní pracovníci

8114 Obsluha strojů na výrobu výrobků z cementu, kamene a ostatních nerostů

6221 Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury

6221 Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury

Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury chovají a odchovávají ryby, slávky, ústřice a další druhy vodních organismů pro pravidelný prodej nebo dodávky pro velkoobchod a obchodní organizace nebo pro prodej na trzích.

Příklady pracovních činností:

chov a odchov ryb, slávek, ústřic a jiných druhů vodních organismů jako tržních produktů nebo pro vypuštění do sladké nebo slané vody;

shromažďování a záznam údajů o růstu, produkci a životním prostředí;

prověřování populací s cílem odhalit možnou přítomnost chorob nebo parazitů a dohled nad prověřováním;

sledování prostředí za účelem zajištění optimálních podmínek pro vodní organismy;

řízení a monitorování odchytu a tření ryb, inkubace jiker a růstu plůdku s využitím znalostí řízení a technik v oblasti chovu ryb;

čištění, mražení, ledování nebo nasolování úlovků na pevnině nebo na moři, příprava ryb a dalších produktů k přepravě;

údržba budov, nádrží, strojního vybavení, lodí a dalšího zařízení;

doručování nebo uvádění produktů na trh;

najímání budov, zařízení a strojního vybavení nebo investice do nich, nákup krmiva a jiných zásob;

školení a dohled nad pomocnými pracovníky v akvakultuře a pracovníky rybích sádek.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Pěstitel vodních řas

Chovatel ryb

Chovatel ústřic

Chovatel perlorodek a perlotvorek

Chovatel mořských vodních živočichů

Kvalifikovaný pracovník chovu ryb

Vedoucí pracovník sádek

Chovatel mořských korýšů a měkkýšů
Kvalifikovaný pracovník chovu mořských vodních živočichů

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řídící pracovník v rybářství 1312

Řídící pracovník v akvakultuře – 1312

Pomocný pracovník v akvakultuře – 9216

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
62210 Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury

6222 Rybáři ve vnitrozemských a pobřežních vodách

6222 Rybáři ve vnitrozemských a pobřežních vodách

Rybáři ve vnitrozemských a pobřežních vodách samostatně nebo jako členové posádek rybářských lodí loví ryby nebo sbírají jiné formy vodních organismů ve vnitrozemských a v pobřežních vodách pro pravidelný prodej nebo dodávky pro velkoobchody a obchodní organizace nebo pro prodej na trzích.

Příklady pracovních činností:

příprava a opravy sítí a jiných rybářských potřeb a zařízení;

výběr oblastí rybolovu, vytyčení kurzu a výpočet pozice za použití kompasu, námořních map, tabulek a jiných pomůcek;

provoz rybářských plavidel v lovištích, k nim a od nich;

příprava návnad, pokládání, provoz a stahování rybářského vybavení ručně nebo pomocí zvedacích zařízení;

sběr různých vodních organismů na pobřeží a v mělké vodě;

údržba motorového rybářského vybavení a dalšího vybavení na palubě plavidla;

vedení záznamů o transakcích, rybolovných činnostech, počasí a podmínkách na moři, odhad nákladů a rozpočtů;

třídění, ledování a nasolování úlovků;

vykládání úlovků z rybářského zařízení, jejich měření za účelem zajištění souladu s povolenou mírou, navracení nežádoucích nebo nezákonných úlovků do vody;

řízení rybolovných činností a dohled nad členy rybářských posádek.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Kapitán rybářské lodi v pobřežních vodách

Rybář ve vnitrozemských vodách

Rybář v pobřežních vodách

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řídící pracovník v rybářství – 1312

Řídící pracovník v akvakultuře – 1312

Rybář na moři – 6223

Pomocný pracovník v rybářství – 9216

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
62220 Rybáři ve vnitrozemských a pobřežních vodách

6223 Rybáři na moři

6223 Rybáři na moři

Rybáři na moři, tj. kapitáni nebo členové posádek rybářských plavidel, loví hlubinné druhy ryb pro pravidelný prodej nebo dodávky pro velkoobchody a obchodní organizace nebo pro prodej na trzích.

Příklady pracovních činností:

příprava a opravy sítí a jiných rybářských potřeb a zařízení;

řízení a provoz rybářských plavidel v hlubinných lovištích;

výběr oblastí rybolovu, vytyčení kurzu a výpočet pozice za použití kompasu, námořních map, tabulek a dalších pomůcek;

ovládání plavidel a provoz navigačních přístrojů a elektronických rybářských zařízení;

řízení rybolovných činností a dohled nad činnostmi členů posádek;

záznam postupu rybolovu, činností, počasí a podmínek na moři do lodních deníků;

příprava návnad, pokládání a stahování rybářských zařízení;

čištění, mražení, ledování nebo nasolování úlovků na pevnině nebo na moři;

výběr a školení členů posádek.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Kapitán rybářské lodi na moři

Rybář na moři

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řídící pracovník v rybářství – 1312

Řídící pracovník v akvakultuře – 1312

Rybář ve vnitrozemských vodách – 6222

Rybář v pobřežních vodách – 6222

Kapitán rybářské lodi v pobřežních vodách – 6222

Pomocný pracovník v rybářství – 9216

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
62230 Rybáři na moři

6130 Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství

6130 Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství

Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství plánují, zajišťují a provádějí zemědělské úkony spojené s pěstováním a sklízením plodů a plodin rostoucích na polích a v sadech a dalších plodin a zároveň chovají, odchovávají a ošetřují zvířata za účelem prodeje zvířat a rostlinných a živočišných produktů velkoobchodům a obchodním organizacím nebo pro prodej na trzích.

Příklady pracovních činností:

sledování situace na trhu; určování druhu a množství plodin, které mají být vypěstovány a zvířat, která mají být odchována; plánování a zajišťování produkce;

nákup semen, hnojiv a jiných zásob;

příprava půdy, setí, sázení, pěstování a sklízení plodin;

produkce nebo nákup krmiv a jiných krmných zásob;

chov, odchov a ošetřování zvířat;

porážení a stahování zvířat a příprava zvířat či živočišných produktů pro trh;

skladování a základní zpracování produktů smíšeného hospodářství;

zajišťování prodeje, nákupu a dopravy hospodářských zvířat, produktů a zásob, vedení a vyhodnocování záznamů o zemědělských činnostech a transakcích;

školení pracovníků a dohled nad nimi při ošetřování zvířat, úkonech údržby a dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví; najímání a propouštění pracovníků a smluvních dodavatelů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Zemědělec ve smíšeném hospodářství

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řídící pracovník plantáže – 1311

Pomocný pracovník ve smíšeném hospodářství – 9213
Poznámka

Pěstitelé, jejichž převažující pracovní náplň tvoří pěstování plodin a zároveň se z malé části věnují chovu zvířat, patří do skupiny 611 Zahradníci a pěstitelé.

Chovatelé, jejichž převažující pracovní náplň tvoří chov zvířat a zároveň se z malé části věnují pěstování plodin, patří do skupiny 612 Chovatelé zvířat pro trh.

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
61300 Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství

6111 Pěstitelé zemědělských plodin

6111 Pěstitelé zemědělských plodin

Pěstitelé zemědělských plodin plánují, zajišťují a provádějí úkony spojené s pěstováním a sklízením různých plodin rostoucích na polích, jako jsou obiloviny, červená a cukrová řepa, tabák, rákos, brambory, zelí nebo jiné polní plodiny a zelenina pro pravidelný prodej nebo dodávky pro velkoobchody a obchodní organizace nebo pro prodej na trzích.

Příklady pracovních činností:

sledování situace na trhu; určování druhů a množství plodin, které mají být pěstovány; plánování a zajišťování produkce;

ruční nebo strojová příprava půdy a rozptylování anorganických i organických hnojiv;

setí semen a sázení sazenic; přesazování, prořezávání nebo jednocení rostlin; obdělávání a zavlažování půdy; hubení plevelů, škůdců a chorob;

sklízení plodin; kontrola, čištění, třídění, balení, skladování a nakládání plodin k prodeji nebo jejich dodání na trh;

skladování a základní zpracování produktů;

zajišťování prodeje, nákupu a dopravy produktů a zásob;

vedení a vyhodnocování záznamů o zemědělských činnostech a transakcích;

školení pracovníků a dohled nad nimi při zemědělské produkci, úkonech údržby, dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví; najímání a propouštění pracovníků a smluvních dodavatelů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Pěstitel obilovin

Pěstitel polních plodin

Pěstitel polní zeleniny

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řídící pracovník v rostlinné výrobě – 1311

Zahradník zelinář – 6113

Pomocný pracovník v rostlinné výrobě – 9211
Poznámka

Pěstitelé plodin, kteří provádí intenzivní kultivaci, patří do podskupiny 6113 Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách.

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
61110 Pěstitelé zemědělských plodin

6112 Ovocnáři, vinohradníci, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keřích

6112 Ovocnáři, vinohradníci, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keřích

Ovocnáři, vinohradníci, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keřích pěstují stromy a keře, jako jsou ovocné stromy, stromy plodící skořápkové plody, vinná réva, keře plodící bobuloviny a sklízejí jejich plody pro pravidelný prodej nebo dodávky pro velkoobchody a obchodní organizace nebo pro prodej na trzích.

Příklady pracovních činností:

sledování situace na trhu; určování druhu a množství plodů, které mají být pěstovány; plánování a zajišťování produkce;

ruční nebo strojová příprava půdy a rozptylování anorganických i organických hnojiv;

setí semen a sázení sazenic; přesazování, prořezávání nebo jednocení rostlin; obdělávání a zavlažování půdy;

ošetřování rostlin; hubení plevelů, škůdců a chorob;

sklízení úrody; kontrola, čištění, třídění, balení, skladování a nakládání plodů k prodeji nebo jejich dodání na trh;

skladování a základní zpracování produktů;

zajišťování prodeje, nákupu a dopravy produktů a zásob;

vedení a vyhodnocování záznamů o zemědělských činnostech a transakcích;

školení a dohled nad pracovníky při zemědělské produkci, úkonech údržby a dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví; najímání a propouštění pracovníků a smluvních dodavatelů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Pěstitel ovoce

Pěstitel vinné révy

Sadař

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řídící pracovník v rostlinné výrobě – 1311

Vinař (zpracovatel vinné révy) – 7515

Pomocný pracovník v rostlinné výrobě – 9211

Česač ovoce – 9211
Poznámka

Vinohradník, který zároveň vypěstovanou vinnou révu zpracovává na víno, je zařazen do podskupiny 6112. Vinař, výrobce vína, jehož pěstitelská činnost je minimální, je zařazen do podskupiny 7515.

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
61120 Ovocnáři, vinohradníci, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keřích

5151 Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení

5151 Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení

Provozní pracovníci stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení organizují, dozorují a provádějí správcovské činnosti pro zajištění čistoty a pořádku v interiérech a zařízeních hotelů, kanceláří, letadel, vlaků, autobusů a na obdobných místech.
Příklady pracovních činností:

přijímání, školení, organizování, dozorování a propouštění pomocných pracovníků, uklízečů a dalších provozních pracovníků;

nakupování nebo řízení nákupu zásob;

kontrolování zásob a jejich výdej;

dohled nad pracovními podmínkami a chováním jednotlivých pracovníků;

zametání, vysávání, mytí a leštění podlah, nábytku a jiného vybavení;

stlaní postelí, úklid koupelen, zásobování ručníky, mýdlem a podobnými předměty;

úklid kuchyní a pomoc při kuchyňských pracích včetně mytí nádobí;

doplňování zásob do minibarů a doplňků, jako jsou skleničky a psací potřeby.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Provozní pracovník v hotelu

Hotelová hospodyně

Vedoucí školní jídelny

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řídící pracovník v hotelu – 1411

Provozovatel malého penzionu – 5152

Hospodyně v domácnosti – 5152

Správce budovy – 5153

Uklízeč v domácnosti – 9111

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

51511 Vedoucí provozu školních jídelen a menz

51512 Vedoucí provozu v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen a menz)

51513 Vedoucí provozu sportovních zařízení

51519 Vedoucí provozu v ostatních zařízeních