7411 Stavební a provozní elektrikáři

7411 Stavební a provozní elektrikáři

Stavební a provozní elektrikáři instalují, udržují a opravují systémy elektrických rozvodů a souvisejících zařízení a příslušenství.

Příklady pracovních činností:

instalace, údržba a opravy systémů elektrických rozvodů a souvisejícího vybavení v různých typech budov, jako jsou školy, nemocnice, obchodní zařízení, obytné budovy a jiné stavby;

studium výkresů, schémat zapojení a norem za účelem stanovení návaznosti a postupu prácí;

plánování rozmístění a montáž elektrických rozvodů, elektrických zařízení a příslušenství na základě požadavků zakázky a příslušných norem;

kontrola elektrických systémů, zařízení a součástí pro stanovení možných nebezpečí a závad a zjišťování nutnosti úprav nebo oprav;

výběr, stříhání a připojování drátů a kabelů ke koncovkám a spojkám;

vyměřování a zakládání hlavních bodů instalace;

umísťování a instalování rozvodných desek;

testování spojitosti elektrických obvodů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Elektrikář

Stavební elektrikář opravář

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Elektroseřizovač – 7412

Elektromechanik – 7412

Montér elektrických rozvodů – 7413

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
74110 Stavební a provozní elektrikáři

71 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách (kromě elektrikářů)

71 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách (kromě elektrikářů)

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách (kromě elektrikářů) staví, provádějí údržbu a opravy budov, budují a opravují základy, zdi a stavby z cihel, kamene a podobných materiálů a opracovávají kameny pro výstavbu a jiné účely. Pracují manuálně a ručně ovládanými a jinými nástroji na snížení fyzické námahy, zkrácení času nezbytného pro splnění určitých úkolů a zvýšení kvality výrobků. Pro práci je nezbytné pochopit organizaci práce a porozumět používaným materiálům a nástrojům, jakož i charakteru a účelu konečných výrobků. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje druhou úroveň dovedností.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: stavbu, údržbu a opravy budov a jiných staveb s použitím tradičních a moderních stavebních technik; stavbu a opravy základů, zdí a staveb z cihel, kamene a podobných materiálů; lámání vytěženého kamene na desky nebo bloky; řezání, tvarování a povrchovou úpravu kamene pro stavební účely, na dekoraci, monumenty atd.; stavění železobetonových konstrukcí a povrchové úpravy a opravy cementových povrchů; řezání, tvarování, montáž a údržbu dřevěných konstrukcí a vybavení; provádění různých úkolů v oblasti údržby konstrukcí a budov. Pracovní činnosti mohou zahrnovat také dohled nad dalšími pracovníky.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:

711 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

712 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb

713 Malíři a příbuzní pracovníci, pracovníci povrchového čištění budov

741 Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení

741 Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení

Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení instalují, sestavují a udržují systémy elektrických rozvodů a souvisejících zařízení, elektrických strojů a jiných elektrických přístrojů a vedení a kabelů pro přenos a rozvod elektrické energie.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: instalaci, údržbu, sestavení a nastavení systémů elektrických rozvodů, strojů a zařízení; studium výkresů, schémat zapojení a norem za účelem stanovení návaznosti a postupu prací; kontrolu a testování elektrických systémů, zařízení, kabelů a strojů, aby se identifikovala možná nebezpečí a závady a zjistila se nutnost úpravy nebo opravy; instalace, údržba a opravy elektrického přenosového vedení; spojování elektrických kabelů.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

7411 Stavební a provozní elektrikáři

7412 Elektromechanici

7413 Montéři a opraváři elektrických vedení

7412 Elektromechanici

7412 Elektromechanici

Elektromechanici seřizují, nastavují, instalují a opravují elektrické stroje a jiné elektrické přístroje a zařízení v budovách, továrnách, motorových vozidlech, dílnách a jiných místech.

Příklady pracovních činností:

seřizování, nastavování a opravy různých elektrických strojů, motorů, generátorů, napájecích a spínacích stanic, přístrojů nebo elektrických součástí výtahů a podobných zařízení;

seřizování, nastavování a opravy elektrických částí domácích spotřebičů, průmyslových strojů a ostatních zařízení;

kontrola a testování vyrobených elektrických výrobků;

instalace, testování, připojování, uvádění do provozu, údržba a úpravy elektrických zařízení, rozvodů a systémů kontroly;

navrhování, instalace, údržba a opravy elektrických a hydraulických výtahů k přepravě osob i nákladu, pohyblivých schodů, posuvných chodníků a jiných zvedacích zařízení a poskytování servisních služeb v této oblasti;

připojování elektrických systémů ke zdrojům energie;

výměny a opravy poškozených částí.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Mechanik převíjení motorů

Autoelektrikář

Elektromechanik generátorů

Elektromechanik

Mechanik výtahů

Elektroseřizovač

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Mechanik elektronických přístrojů – 7421

Montážní dělník elektronických zařízení – 8212

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

74121 Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích)

74122 Elektromechanici elektrických zařízení v dopravních prostředcích

74123 Provozní elektromechanici

712 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb

712 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb provádějí úkoly jako jsou pokládání, instalace, údržba a opravy střech, podlah, zdí, izolačních systémů, zasklívání oken a jiných rámů, instalatérské, plynařské a elektrikářské práce v budovách a jiných stavbách.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: pokrývání střešních konstrukcí jedním nebo několika druhy materiálů; pokládání parket nebo jiných podlahových krytin, použití dlaždic nebo mozaikových panelů na podlahy a obkládání stěn; omítání stěn a stropů; izolování stěn, podlah a stropů; řezání a usazování skla do oken a podobných otvorů; instalaci vodovodních a plynových systémů; instalaci elektrických rozvodů a podobných zařízení. Pracovní činnosti mohou zahrnovat také dohled nad dalšími pracovníky.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

7121 Pokrývači

7122 Podlaháři a obkladači

7123 Štukatéři a omítkáři

7124 Izolatéři

7125 Sklenáři

7126 Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři

7127 Mechanici klimatizací a chladicích zařízení

7 Řemeslníci a opraváři

7 Řemeslníci a opraváři

Řemeslníci a opraváři využívají specifické technické a praktické znalosti a dovednosti pro stavbu a údržbu budov a montáže kovových stavebních konstrukcí, v oblastech tváření kovů, seřizování obráběcích strojů nebo v oblasti výroby, instalace, údržby a oprav stojů, zařízení a nástrojů, tisku, výroby a zpracování potravin, textilu a předmětů ze dřeva, kovu či jiných materiálů včetně výrobků uměleckých a tradičních řemesel. Pracují manuálně a ručně ovládanými a jinými nástroji na snížení fyzické námahy, zkrácení času nezbytného pro splnění určitých úkolů a zvýšení kvality výrobků. Pro práci je nezbytné pochopit organizaci práce a porozumět používaným materiálům a nástrojům, jakož i charakteru a účelu konečných výrobků. Většina zaměstnání v této hlavní třídě vyžaduje druhou úroveň dovedností.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: výstavbu, údržbu a opravy budov a jiných staveb; odlévání, svařování a jiné tváření kovů; montáž kovových konstrukcí, zdvihacích a podobných zařízení; výrobu strojů, nástrojů, zařízení a jiných výrobků z kovu; instalaci, údržbu a opravy obráběcích strojů a průmyslového strojního vybavení, motorů, vozidel a elektrických nebo elektronických nástrojů a dalšího zařízení; výrobu přesných přístrojů, šperků, výrobků do domácnosti a jiných výrobků z drahých kovů, keramiky, skla apod.; výrobu výrobků uměleckých a tradičních řemesel; vykonávání polygrafické činnosti; výrobu a zpracování potravin a různých předmětů ze dřeva, textilu, kůže a příbuzných materiálů. Pracovní činnosti mohou zahrnovat také dohled nad dalšími pracovníky. Řemeslníci a opraváři na volné noze, kteří provozují vlastní podnik buď samostatně nebo s pomocí několika dalších osob, mohou sice vykonávat řadu úkolů spojených s řízením podniku, účetnictvím a vedením evidence a službami pro zákazníky, ale tyto činnosti obvykle netvoří jejich hlavní pracovní náplň.

Zaměstnání této hlavní třídy jsou rozdělena na následující třídy:

71 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách (kromě elektrikářů)

72 Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech

73 Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel a polygrafie

74 Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky

75 Zpracovatelé potravin, dřeva, textilu a pracovníci v příbuzných oborech

7111 Pracovníci montovaných staveb

7111 Pracovníci montovaných staveb

Pracovníci montovaných staveb staví, udržují a opravují domy a podobné malé stavby s použitím tradičních i moderních technologií a materiálů.

Příklady pracovních činností:

příprava stavenišť pro výstavbu budov a jiných staveb;

výstavba podpůrných konstrukcí pro střechy, stavba a povrchová úprava zdí příslušnými materiály;

upevnění střešních trámů a střešní krytiny;

vyrovnání a vyhlazení podlah;

údržba a opravy stávajících konstrukcí;

úpravy pro specializované práce zedníků, malířů, instalatérů, elektrikářů atd., které jsou zajišťovány subdodavatelsky;

koordinace a dohled nad dalšími pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Pracovník montovaných staveb
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řídící pracovník stavebního projektu – 1323

Mistr ve stavebnictví – 3123

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
71110 Pracovníci montovaných staveb