3134 Operátoři velínů pro zpracování ropy a zemního plynu

3134 Operátoři velínů pro zpracování ropy a zemního plynu

Operátoři velínů pro zpracování ropy a zemního plynu obsluhují a monitorují provoz výrobních závodů, seřizují a provádí údržbu výrobních jednotek a zařízení pro rafinaci, destilaci a zpracování ropy, ropných produktů, vedlejších produktů a zemního plynu.

Příklady pracovních činností:

obsluha elektronických nebo počítači řízených kontrolních panelů z centrálních velínů pro monitorování a optimalizaci fyzikálních a chemických procesů několika výrobních jednotek;

seřizování ventilů, čerpadel a řídících a výrobních zařízení;

kontrola spuštění a zastavení provozů, monitorování vnějších výrobních zařízení a odstraňování jejich závad;

prověřování zařízení s cílem zjistit potenciální poruchy, testování potrubí ve vrtech s cílem odhalit potenciální průsaky a trhliny a zajišťování údržby;

analýzy vzorků výrobků, provádění testů, zaznamenávání dat a vedení deníků výroby.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Operátor velínu mísícího zařízení ropy a zemního plynu

Operátor velínu parafinové jednotky

Operátor velínu destilačního zařízení ropy a zemního plynu

Operátor velínu pro zpracování ropy

Operátor velínu plynového zařízení
Technik velínu rafinačního procesu

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Operátor velínu pro tepelné chemické zpracování – 3133

Obsluha strojů a zařízení pro farmaceutickou výrobu – 8131

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
31340 Operátoři velínů pro zpracování ropy a zemního plynu

3139 Operátoři velínů jinde neuvedení

3139 Operátoři velínů jinde neuvedení

V této podskupině jsou zařazeni operátoři velínů nezařazení jinde ve skupině 313 Operátoři velínů. Patří zde například pracovníci, kteří provozují řídicí zařízení pro větší počet procesů na výrobních a montážních linkách a ve výrobě papíru a celulózy.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Operátor velínu automatizované montážní linky

Operátor velínu průmyslových robotů

Operátor velínu výroby papíru a celulózy

Kontrolor velínu výroby papíru
Poznámka

Všichni pracovníci obsluhující důlní zařízení patří do podskupiny 8111 Obsluha důlních zařízení (včetně horníků).

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

31391 Operátoři velínů v betonárnách

31392 Operátoři velínů montážních linek

31399 Ostatní operátoři velínů jinde neuvedení

3133 Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu)

3133 Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu)

Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu) obsluhují a monitorují provoz chemických závodů a příbuzná multifunkční řídicí zařízení, seřizují a provádí údržbu výrobních jednotek a zařízení pro destilaci, filtraci, separaci, tepelné zpracování nebo rafinaci chemikálií.

Příklady pracovních činností:

obsluha elektronických nebo počítači řízených kontrolních panelů z centrálních velínů pro monitorování a optimalizaci fyzikálních a chemických procesů několika výrobních jednotek;

seřizování ventilů, čerpadel a řídících, výrobních a jiných zařízení;

kontrola přípravy, měření a podávání surovin a činidel, jako jsou katalyzátory a filtrační média, do výrobních jednotek;

kontrola spuštění a zastavení provozu, monitorování vnějších výrobních zařízení a odstraňování jejich závad;

zajišťování údržby, provádění rutinních provozních zkoušek a jiných činností pro zajištění správného fungování výrobních zařízení;

analýzy vzorků výrobků, provádění testů, zaznamenávání dat a vedení deníků výroby.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Operátor velínu pro tepelné chemické zpracování

Operátor velínu pro chemickou filtraci a separaci

Operátor velínu chemických destilačních a reakčních zařízení

Technik velínu chemických procesů

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Operátor destilačního zařízení v oblasti rafinace ropy a zemního plynu – 3134

Obsluha strojů a zařízení pro farmaceutickou výrobu – 8131

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
31330 Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu)

313 Operátoři velínů

313 Operátoři velínů

Operátoři velínů provozují a monitorují ústředny, počítačové řídicí systémy, multifunkční řídicí zařízení a provádějí údržbu zpracovatelských jednotek ve výrobě a distribuci elektrické energie, čističek odpadních vod a odpadů, chemických procesů a rafinerií ropy a zemního plynu, při zpracování kovů a jiných provozů s větším počtem operací.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: obsluhu elektronických nebo počítačových kontrolních panelů z centrálního velínu s cílem monitorovat a optimalizovat procesy; kontrolu náběhu a odstavení procesu; obsluhu a monitorování telefonních ústředen a příbuzných zařízení; monitorování a inspekci zařízení a systémů za účelem zjišťování poruch; odečítání údajů z grafů, měřičů a kalibrů ve stanovených intervalech; řešení problémů a přijímání nápravných kroků podle potřeby; vedení záznamů, deníků a zpráv; komunikaci s dalšími pracovníky při hodnocení provozního stavu zařízení; čištění a údržbu zařízení; dohled nad obsluhou strojů a zařízení, montéry a nad jinými pracovníky.
Poznámka

Součástí pracovní náplně operátorů velínů může být také dohled nad jinými pracovníky, jako je obsluha strojů a zařízení a montéři. Dohled nad jinými pracovníky nesmí být převažujícím prvkem práce a pracovní činnosti operátorů velínů nesmí být příliš jednoduché. Např. operátoři velínů pro chemickou výrobu, kteří obsluhují a monitorují chemické výrobní jednotky a zařízení z centrálního velínu a kteří dále dohlíží nad obsluhou strojů a zařízení pro chemickou výrobu, by měli patřit do podskupiny 3133 Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu). Mistři montérů zodpovídající za spuštění a zastavení poloautomatických montážních linek jsou zahrnuti do podskupiny 3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství). Obsluha jednoduchých strojů a zařízení nebo strojů bez automatické kontroly procesů, do skupiny 313 Operátoři velínů nepatří, je zahrnuta do hlavní třídy 8 Obsluha strojů a zařízení, montéři. Pracovníci obsluhující důlní zařízení patří do podskupiny 8111 Obsluha důlních zařízení (včetně horníků).

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

3131 Operátoři velínů na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla

3132 Operátoři velínů spaloven, vodárenských a vodohospodářských zařízení

3133 Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu)

3134 Operátoři velínů pro zpracování ropy a zemního plynu

3135 Operátoři velínů na zpracování kovů

3139 Operátoři velínů jinde neuvedení

3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství)

3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství)

Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) koordinují a dohlíží nad činností operátorů velínů, obsluhy strojů, montážních dělníků a ostatních dělníků ve výrobě.

Příklady pracovních činností:

koordinace a dohled nad činností operátorů velínů, obsluhy strojů, montážních dělníků a ostatních dělníků ve výrobě;

organizace a plánování denní práce s ohledem na plány, ekonomiku, zaměstnance a životní prostředí;

zpracovávání odhadů nákladů, evidence a zpráv;

odhalování nedostatků jak u pracovníků, tak u komponent;

zajišťování bezpečnosti pracovníků;

instruování a školení nových pracovníků.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Mistr ve výrobě

Mistr montáže

Předák ve výrobě

Vedoucí směny ve výrobě

Mistr dokončovacích prací

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řídící pracovník ve zpracovatelském průmyslu – 1321

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

31221 Mistři a příbuzní pracovníci v elektrotechnice a energetice

31222 Mistři a příbuzní pracovníci v elektronice

31223 Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství

31224 Mistři a příbuzní pracovníci v chemii, farmacii a potravinářství

31225 Mistři a příbuzní pracovníci v dřevařství, papírenství a polygrafii

31226 Mistři a příbuzní pracovníci v textilní a kožedělné výrobě a v obuvnictví

31227 Mistři a příbuzní pracovníci ve sklářství, výrobě keramiky a bižuterie

31228 Mistři a příbuzní pracovníci v gumárenství a plastikářství

31229 Mistři a příbuzní pracovníci v ostatní výrobě

8171 Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru

8171 Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru

Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru sleduje a kontroluje stroje a zařízení na zpracování dřeva, vlákniny a jiných celulózových materiálů při výrobě celulózy a papíru.

Příklady pracovních činností:

koordinace a sledování provozu třídiček, praček, vařáků, směšovacích nádrží a jiného zařízení na zpracování buničiny, automatizovaných přístrojových desek za účelem řízení zpracování dřeva, odpadní vlákniny, recyklovatelného papíru a jiných celulózových materiálů;

obsluha a sledování strojů a zařízení např. na sušení, hlazení, štípání, laminování, pokrývání, rozřezání, ořezání a natažení papíru a provedení dokončovacích procesů;

kontrola zapínání a vypínání strojů a zařízení, sledování ukazatelů na ovládacích panelech sledování měřidel a jiných zařízení k odhalení poruch činnosti strojů a zařízení a k zajištění provádění jednotlivých úkonů podle specifikací;

komunikace s operátory velínů s cílem upravit podle požadavků proces výroby a zapínání a vypínání strojů a zařízení;

analýzy odečtů přístrojů a testů výrobních vzorků a úpravy výrobních procesů podle potřeby;

upevnění, umístění a řezání papírových archů pomocí kladkostroje;

kontrola, zda není papír svraštělý, děravý, zabarvený, pruhovaný nebo s jinými vadami a učinění nápravných opatření;

zpracování a vedení výrobních protokolů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Obsluha stroje na hlazení papíru a celulózy

Obsluha stroje na rozvlákňování celulózy

Obsluha listovače papíru a celulózy

Obsluha stroje na mletí dřeva pro výrobu papíru a celulózy

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Operátor výroby papíru a celulózy – 3139

Kontrolor výroby papíru – 3139

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
81710 Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru

3113 Elektrotechnici a technici energetici

3113 Elektrotechnici a technici energetici

Elektrotechnici a technici energetici vykonávají technické činnosti na podporu výzkumu v elektrotechnice, při navrhování, výrobě, montáži, konstrukci, provozu, údržbě a opravách elektrických zařízení, vybavení a distribučních systémů.

Příklady pracovních činností:

poskytování technické podpory při výzkumu a vývoji elektrických zařízení a vybavení a testování prototypů;

navrhování a příprava výkresů elektrické instalace a obvodů podle zadaných parametrů;

příprava podrobných odhadů množství a nákladů na materiály a práci pro výrobu a instalaci podle zadaných parametrů;

monitorování technických aspektů výroby, instalace, využití, údržby a oprav elektrických systémů a zařízení s cílem zajistit uspokojivý provoz a soulad s parametry a předpisy;

plánování metod instalace, kontrola dokončených instalací s ohledem na bezpečnost a kontroly nebo první spouštění nových elektrických zařízení nebo systémů;

montáž, instalace, testování, kalibrace, úpravy a opravy elektrických zařízení a instalací tak, aby vyhovovaly předpisům a bezpečnostním požadavkům.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Elektrotechnik

Technik v oblasti přenosu elektrické energie

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Technik elektronik – 3114

Operátor velínu na rozvod elektrické energie – 3131

Technik letecké bezpečnosti – 3155

Elektromechanik – 7412

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

31131 Elektrotechnici a technici energetici ve výzkumu a vývoji

31132 Elektrotechnici a technici energetici projektanti, konstruktéři

31133 Elektrotechnici a technici energetici technologové, normovači

31134 Elektrotechnici a technici energetici přípravy a realizace investic, inženýringu

31135 Elektrotechnici a technici energetici kontroly kvality, laboranti

31136 Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení

31137 Technici dispečeři v elektrotechnice a energetice

31138 Revizní technici v elektrotechnice a energetice

31139 Ostatní elektrotechnici a technici energetici

31 Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky

31 Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky

Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky provádějí technické úkoly spojené s výzkumem a provozními metodami v oblasti vědy a techniky. Kontrolují a dohlíží na technické a provozní aspekty v oblasti hornictví, průmyslové výroby, stavebnictví a v jiných technických provozech a provozují technická zařízení včetně letadel a lodí. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje třetí úroveň dovedností.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: instalaci, monitorování a provozování přístrojů a zařízení, provádění a monitorování pokusů a testování systémů; shromažďování a testování vzorků; evidování pozorování a analýzu údajů; vypracovávání, prověřování a výklad technických výkresů a grafů; koordinaci, kontrolu a přípravu časových plánů činností jiných pracovníků a dohled na ně; provozování a monitorování ústředen, počítačem řízených kontrolních systémů a strojů pro řízení multifunkčních procesů; provádění technických funkcí k zajištění bezpečného a efektivního pohybu a provozu lodí, letadel a jiného zařízení.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:

311 Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech

312 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví

313 Operátoři velínů

314 Technici v biologických oborech a příbuzných oblastech

315 Technici a kontroloři v oblasti letecké a lodní dopravy