334 Odborní administrativní pracovníci a asistenti

334 Odborní administrativní pracovníci a asistenti

Odborní administrativní pracovníci a asistenti poskytují organizačně komunikační a dokumentační podporu s použitím specializovaných znalostí o obchodních činnostech organizací, ve kterých pracují. Mají odpovědnost za dohled nad úředníky v organizacích.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: koordinaci, přidělování a kontrolu práce úředníků; desktop publishing; přípravu a zpracování právních dokumentů a materiálů, jako jsou právní listiny, závěti, místopřísežná prohlášení a dokumenty o případech; realizaci a podporu činností organizačních útvarů v oblasti komunikace, dokumentace a vnitřní manažerské koordinace a v některých případech využívání specializovaných znalostí o obchodních činnostech organizací; plánování a potvrzování schůzek a jednání, předávání zpráv klientům; sestavování, evidenci a kontrolu právních a zdravotních záznamů, zpráv, dokumentace a korespondence.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

3341 Vedoucí v oblasti administrativních agend

3342 Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti

3343 Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

3344 Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví

3342 Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti

3342 Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti

Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti vykonávají s využitím specializovaných znalostí právnické terminologie a postupů různé pracovní aktivity na podporu specialistů v oblasti komunikace, dokumentace a vnitřní manažerské koordinace v právních kancelářích, právních odborech velkých firem a orgánech veřejné správy.

Příklady pracovních činností:

příprava a zpracování právních dokumentů a materiálů, jako jsou právní listiny, závěti, místopřísežná prohlášení a dokumenty o případech;

prověřování a korektury dokumentů a korespondence za účelem zajištění souladu s právními postupy;

odesílání právní korespondence poštou, faxem a zajišťování jejího doručení klientům, svědkům a úředníkům soudů;

organizování a správa dokumentů, dokumentace k případům a organizace právních knihoven;

prověřování žádostí o schůzky, jejich plánování a organizace;

pomoc při přípravě rozpočtů, monitorování výdajů, příprava návrhů smluv a příkazů k nákupům a akvizicím;

dohled nad prací úředníků v oblasti administrativy.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Odborný administrativní pracovník v právní oblasti

Vedoucí úředníků v právní oblasti

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Právní asistent – 3411

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
33420 Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti

3343 Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

3343 Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace vykonávají pracovní úkoly související se spoluprací, koordinací a organizací na podporu řídících pracovníků a specialistů, dále připravují korespondenci, zprávy, záznamy a jiné specializované dokumenty týkající se průběhů jednání.

Příklady pracovních činností:

příprava administrativní korespondence a zápisů z jednání;

přebírání, navrhování a monitorování termínů plnění a navazujících termínů;

prověřování žádostí o setkání, plánování a organizace schůzek a služebních cest;

pomoc při přípravě rozpočtů, při monitorování výdajů, při přípravě návrhů smluv a příkazů k nákupům a akvizicím;

navazování kontaktů s dalšími zaměstnanci v různých záležitostech týkajících se provozu organizace;

příprava obchodní, technické a obdobné korespondence a vyhotovení odpovědí na dopisy;

vypracovávání doslovných zápisů z jednání legislativních shromáždění, soudů nebo jiných institucí těsnopisem a speciálními kancelářskými zařízeními;

dohled nad prací úředníků v oblasti administrativy.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Odborný pracovník v administrativě

Asistent pro korespondenci

Asistent manažera

Zpracovatel doslovných zápisů

Výkonný asistent

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Odborný administrativní pracovník nemocničního oddělení – 3344

Sekretář (všeobecný) – 4120

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

33431 Odborní asistenti v administrativě

33432 Odborní pracovníci hospodářské správy

33433 Odborní pracovníci organizace a řízení

33434 Odborní pracovníci bezpečnostních systémů a ochrany údajů

33435 Odborní pracovníci v oblasti kvality a certifikace systému řízení (ISO)

33436 Odborní pracovníci vnitřních věcí státu a konzulárních služeb

33437 Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví

33438 Odborní pracovníci v oblasti správy průmyslu a dopravy

33439 Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

3334 Realitní makléři

3334 Realitní makléři

Realitní makléři zajišťují prodej, nákup a pronájem nemovitostí, obvykle jménem klientů a za provizi.

Příklady pracovních činností:

získávání informací o nemovitostech k prodeji a pronájmu, o podmínkách jejich vlastníků a požadavcích potenciálních kupců a nájemců;

předvádění nemovitostí určených k prodeji a pronájmu potenciálním kupcům a nájemcům, seznamování zájemců s podmínkami prodeje a pronájmu;

podpora při jednání s nájemníky a majiteli o nájmech a poplatcích;

sestavování smluv o nájmech a prodejích a odhadování výdajů;

zajišťování dohod o pronájmu a převodu vlastnických práv;

výběr nájemného a kaucí v zastoupení vlastníků, kontroly nemovitostí před, během a po uplynutí nájemních lhůt;

zajišťování pracovníků na údržbu nemovitostí.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Realitní agent

Manažer v oblasti nemovitostí

Realitní zprostředkovatel

Prodejce nemovitostí

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Úředník v oblasti financí – 4312

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
33340 Realitní makléři

2411 Specialisté v oblasti účetnictví

2411 Specialisté v oblasti účetnictví

Specialisté v oblasti účetnictví plánují, organizují a spravují účetní systémy pro fyzické osoby a organizace. Některá zaměstnání, která jsou zde zahrnuta, provádí kontrolu a analýzu účetních a finančních evidencí fyzických osob a organizací pro zajištění jejich přesnosti a souladu s platnými účetními standardy a postupy.
Příklady pracovních činností:

poradenství, plánování a zavádění rozpočtů, kontroly účtů a jiných politik a systémů v účetnictví;

příprava a ověřování finančních výkazů předkládaných vedení, akcionářům a statutárním nebo jiným orgánům;

zpracovávání daňových přiznání, poradenství v oblasti daní, odvolávání se k daňovým orgánům v případech zpochybnění nároků;

zpracovávání a podávání zpráv o prognózách zisku a rozpočtech;

vedení finančního šetření v záležitostech, jako jsou podezření z podvodů, platební neschopnost nebo úpadky;

revidování účtů a vedení účetních knih;

provádění šetření a poradenství pro vedení o finančních aspektech produktivity, držení akcií, prodeji, nových výrobcích atd.;

vytváření a kontrola systémů pro určení jednotkových nákladů výrobků a služeb.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Hlavní účetní

Autorizovaný účetní znalec

Účetní znalec

Specialista na manažerské účetnictví

Daňový poradce

Insolvenční správce

Auditor

Finanční revizor

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řídící pracovník v oblasti účetnictví – 1211

Řídící pracovník v bance – 1346

Odborný pracovník v oblasti účetnictví – 3313

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

24111 Hlavní účetní

24112 Auditoři

24113 Specialisté kalkulací, cen a nákladů

24114 Metodici účetnictví

24115 Rozpočtáři specialisté

24116 Daňoví specialisté a daňoví poradci

24119 Ostatní specialisté v oblasti účetnictví

1323 Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví

1323 Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví

Řídící pracovníci ve stavebnictví plánují, řídí a koordinují výstavbu inženýrských projektů, staveb a obytných budov. Působí buď v sekcích nebo jsou zaměstnáni jako generální ředitelé podniku nebo organizace, která nemá hierarchii řídících pracovníků.
Příklady pracovních činností:

výklad architektonických výkresů a specifikací;

koordinace pracovních sil, zadávání veřejných zakázek a dodávek materiálů, strojů a zařízení;

jednání s majiteli staveb, developery a subdodavateli zapojenými do procesu výstavby s cílem dokončit projekt v termínu a v rámci daného rozpočtu;

příprava tendrů a smluvních nabídek;

zavedení a realizace koordinovaných pracovních programů pro staveniště;

zajišťování dodržování stavebních zákonů a norem pro výkon, kvalitu, náklady a bezpečnost;

předkládání plánů místním úřadům;

stavby na základě smlouvy nebo zadávání specializovaných subdodavatelských stavebních služeb;

zajištění stavebních kontrol příslušnými orgány;

příprava a dohled nad plněním rozpočtů, kontrola výdajů a zajišťování účelného využívání zdrojů;

dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků a nad dodavateli.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Řídící pracovník stavebního projektu

Řídící pracovník stavební výroby

Řídící pracovník stavebně konstrukční kanceláře

Stavební projektový manažer

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řídící pracovník konstrukční kanceláře (kromě ve stavebnictví) – 1223

Mistr ve stavebnictví – 3123

Pracovník montovaných staveb – 7111

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

13231 Výrobní a investiční náměstci (ředitelé) ve stavebnictví

13232 Hlavní stavbyvedoucí

13233 Řídící pracovníci stavebního provozu

13234 Řídící pracovníci v zeměměřictví

13235 Řídící pracovníci v oblasti projektování ve stavebnictví

13239 Ostatní řídící pracovníci ve stavebnictví

1324 Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech

1324 Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech

Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech plánují, řídí a koordinují osobní a jinou dopravu, dodávky, skladování a distribuci zboží. Působí buď v sekcích nebo jsou zaměstnáni jako generální ředitelé podniku nebo organizace, která nemá hierarchii řídících pracovníků.
Příklady pracovních činností:

určování, realizace a monitorování strategií, politik a plánů nákupů, skladování a distribuce;

příprava a realizace plánů na udržení požadovaných úrovní zásob s minimálními náklady;

jednání o smlouvách s dodavateli s cílem splnit požadavky na kvalitu, náklady a podmínky dodání;

monitorování a prověrky systémů skladování a zásob s cílem splnit požadavky na dodávky a kontrolu výše zásob;

dohled nad provozem silničních vozidel, vlaků, plavidel nebo letadel;

provozování záznamových systémů pro kontrolu všech pohybů zboží a zajišťování nových objednávek a zásobování v optimálním čase;

jednání s jinými odděleními a zákazníky o požadavcích na dodávané zboží a související dopravu;

dohled nad záznamy o nákupních, skladovacích a distribučních transakcích;

příprava a dohled nad plněním rozpočtů, kontrola výdajů a zajišťování efektivního využívání zdrojů;

zavádění a řízení výrobních a administrativních postupů;

plánování a řízení každodenních činností;

dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Přednosta stanice

Manažer logistiky

Řídící pracovník ve skladu

Řídící pracovník v oblasti nákupu

Řídící pracovník vlakového nádraží

Řídící pracovník zásobování a distribuce

Řídící pracovník dodavatelského řetězce

Řídící pracovník dopravní společnosti

Řídící pracovník autobusového nádraží

Řídící pracovník v oblasti veřejné dopravy
Poznámka

Nejvyšší představitelé velkých leteckých, železničních a jiných dopravních společností a v oblasti veřejné dopravy s hierarchií řídících pracovníků jsou zahrnuti do podskupiny 1120 Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací).

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

13241 Řídící pracovníci v oblasti zásobování a nákupu

13242 Řídící pracovníci v oblasti skladování

13243 Řídící pracovníci v oblasti dopravy

13244 Řídící pracovníci v oblasti poštovních a doručovatelských služeb

13245 Řídící pracovníci v oblasti logistiky

13249 Ostatní řídící pracovníci v oborech příbuzných dopravě a logistice

1211 Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)

1211 Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)

Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb) plánují, řídí a koordinují finanční operace podniků a organizací v součinnosti s nadřízenými pracovníky a s řídícími pracovníky jiných oddělení a útvarů nebo podniků, které poskytují finanční služby jiným podnikům a organizacím.
Příklady pracovních činností:

plánování, řízení a koordinace finančních operací podniků a organizací;

posuzování finanční situace společností nebo institucí, příprava rozpočtů a dohled nad finančními operacemi;

konzultace s nadřízenými pracovníky a řídícími pracovníky jiných oddělení nebo útvarů;

příprava a řízení rozpočtů, kontrola výdajů, zajišťování účelného využívání zdrojů;

zavádění a řízení výrobních a administrativních postupů;

plánování a řízení každodenních činností;

kontrola výběru, školení a výkonu pracovníků;

zastupování společností nebo institucí při jednání s mimopodnikovými subjekty.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Řídící pracovník v oblasti administrace
Řídící pracovník v oblasti ekonomiky
Řídící pracovník v oblasti účetnictví

Tajemník společnosti
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řídící pracovník pobočky finanční instituce – 1346

Specialista na manažerské účetnictví – 2411

Finanční revizor – 2411

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

12111 Ekonomičtí a finanční náměstci (ředitelé)

12112 Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)

12113 Řídící pracovníci v oblasti účetnictví a kontrolingu

12119 Ostatní řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)