1111 Představitelé zákonodárné a výkonné moci

1111 Představitelé zákonodárné a výkonné moci

Představitelé zákonodárné a výkonné moci určují, formulují a řídí strategii a politiku ve veřejné správě a vytvářejí, ratifikují, pozměňují nebo ruší zákony a jiné právní předpisy. Podskupina zahrnuje volené i nevolené představitele zákonodárné a výkonné moci.
Příklady pracovních činností:

předsedání nebo účast na jednáních vlády a parlamentu;

určování, formulování a řízení strategií a politiky na státní úrovni;

vytváření, ratifikace, pozměňování nebo rušení zákonů a jiných právních předpisů v souladu s platným právním řádem;

působení v poradních a pracovních orgánech vlády a parlamentu;

šetření záležitostí ve veřejném zájmu a podpora zájmů volebních obvodů, které zastupují;

jednání s jinými představiteli zákonodárné a výkonné moci a s představiteli politických, zájmových a příbuzných organizací s cílem nalézt konsensus a vytvářet strategie a programy;

řízení nejvyšších státních úředníků a ostatních pracovníků ústředních státních orgánů při výkladu a realizaci strategií a politik.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Ministr

Senátor

Poslanec

Prezident státu

Předseda vlády

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
11110 Představitelé zákonodárné a výkonné moci

8111 Obsluha důlních zařízení (včetně horníků)

8111 Obsluha důlních zařízení (včetně horníků)

Obsluha důlních zařízení (včetně horníků) obsluhuje zařízení, přístroje a ruční nářadí na těžbu hornin, nerostů a nekovových surovin z podzemí a povrchových dolů a lomů.

Příklady pracovních činností:

umísťování, řízení a kontrolování provozu různých zařízení pro těžbu v hlubinných i povrchových dolech, včetně strojů s nepřetržitým provozem, strojů pro ražbu a hloubení;

seřizování a obsluhování vrtacích souprav v hlubinných a povrchových dolech a lomech;

obsluha zařízení a ručních a elektrických nástrojů na odstraňování uvolněných hornin, rud, uhlí a jiných ložisek;

připravování, upevňování a instalování výztuží v hlubinných dílech včetně kotvení hornin;

obsluha zařízení na otvírání nových šachet, směrných chodeb a větracích kanálů;

obsluha pomocných zařízení, např. čerpadel na odvětrávání vzduchu, vody a kalů;

vykonávání drobné údržby a oprav a mazání a čištění zařízení, strojů a nářadí;

vyplňování záznamů, které popisují úkony prováděné během směn;

sbírání vzorků nerostů pro laboratorní rozbor.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Horník

Pracovník v lomu

Důlní vrtač

Obsluha strojů na těžbu rašeliny

Obsluha důlního kombajnu

Obsluha rypadla

Obsluha báňských zařízení

Obsluha razicích strojů

Obsluha vrtacího vozu

Obsluha zařízení na těžbu nerostných surovin
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Mistr v dolu – 3121

Palný – 7542

Střelmistr – 7542

Vrtač ropných, plynových vrtů – 8113

Pomocný pracovník v lomu – 9311

Pomocný pracovník v dolu – 9311

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

81111 Horníci v uhelných dolech (převážně ruční)

81112 Horníci v rudných dolech (převážně ruční)

81113 Horníci v dolech jiných než uhelných a rudných, kamenolamači (převážně ruční)

81114 Horníci hlubinné těžby strojní

81115 Horníci povrchové těžby strojní

81116 Obsluha razicích strojů, štítů, strojníci tuneláři

81117 Obsluha důlních vrtacích strojů a rypadel

81118 Strojníci báňských zařízení

81119 Obsluha ostatních důlních zařízení

5111 Stevardi a jiní obslužní pracovníci v dopravě

5111 Stevardi a jiní obslužní pracovníci v dopravě

Stevardi a jiní obslužní pracovníci v dopravě zajišťují obvykle na palubách letadel a lodí komfort a bezpečnost cestujících, podávají jim pokrmy a nápoje a poskytují osobní služby. Dále mohou plánovat a koordinovat provoz a společenské aktivity na palubách lodí.
Příklady pracovních činností:

vítání cestujících při vstupu do letadla nebo na loď, kontrola lístků nebo palubních vstupenek, uvádění cestujících na jejich místa nebo do kajut;

oznamování, vysvětlování a předvádění bezpečnostních a nouzových postupů, jako je použití kyslíkových masek, bezpečnostních pásů a záchranných vest;

kompletace a podávání předem připravených pokrmů a nápojů;

prodej bezcelního a jiného zboží;

péče o obecné potřeby a pohodlí cestujících, zodpovídání jejich dotazů, udržování pořádku v kabinách;

poskytování pokynů a pomoci cestujícím, dodržování předepsaných postupů v případě nouze, jako je evakuace letadla po nouzovém přistání;

ověřování provozuschopnosti lékárniček pro první pomoc a nouzových zařízení;

poskytování první pomoci cestujícím v případě obtíží;

účast na předletových poradách týkajících se klimatických podmínek, výšky, trasy, nouzových postupů, koordinace posádky, délky letu, nabízených pokrmů a nápojů a počtu cestujících;

příprava cestujících a letadla na start a přistání;

stanovení potřeb zvláštní pomoci pro cestující, jako jsou malé děti a starší nebo zdravotně postižené osoby.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Letuška

Letecký stevard

Lodní stevard

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

51111 Stevardi a letušky

51112 Obslužní pracovníci v dopravě (kromě stevardů a letušek)

3111 Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)

3111 Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)

Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) provádějí technické úkoly na podporu výzkumu v chemii, fyzice, geologii, geofyzice, meteorologii a astronomii a při vývoji průmyslových, lékařských, vojenských a jiných praktických uplatnění dosažených výsledků.

Příklady pracovních činností:

shromažďování vzorků a příprava materiálů a zařízení pro pokusy, zkoušky a analýzy;

provádění rutinních zkoušek a poskytování nejrůznějších podpůrných technických služeb na podporu vědeckých pracovníků v oblasti chemie a fyziky při výzkumu, vývoji, analýzách a testech;

kontrola kvality a kvantity laboratorních zásob pomocí testů vzorků a monitorování využití a přípravy podrobných odhadů množství a nákladů na materiály a práci, nezbytné pro projekty podle zadaných specifikací;

instalace, provozování a údržba laboratorních přístrojů a zařízení, monitorování pokusů, pozorování, výpočty a záznamy výsledků;

příprava materiálů pro pokusy, jako je zmrazování a řezání vzorků a míchání chemikálií;

shromažďování a testování vzorků půdy a vody, záznamy pozorování a analýzy dat na podporu geologů a geofyziků.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Technik v oblasti chemie

Technik v oblasti geologie

Technik v oblasti meteorologie

Technik v oblasti fyziky

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Technik v chemickém inženýrství – 3116

Technik biochemik – 3141

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

31111 Technici v oblasti chemie (kromě chemického inženýrství)

31112 Technici v oblasti fyziky

31113 Technici v oblasti geologie

31114 Technici v oblasti geofyziky

31115 Technici v oblasti meteorologie

31116 Technici v oblasti astronomie

31117 Technici v oblasti metrologie

31119 Technici v ostatních chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)

2111 Fyzici a astronomové

2111 Fyzici a astronomové

Fyzici a astronomové provádějí výzkum, zdokonalují a vyvíjejí koncepty a provozní metody týkající se hmoty, prostoru, času, energie, sil a polí a vztahu mezi těmito fyzikálními jevy. Uplatňují vědecké poznatky z fyziky a astronomie v oblasti průmyslu, zdravotnictví, obrany a jinde.
Příklady pracovních činností:

provádění výzkumu, zdokonalování a vytváření konceptů, teorií, přístrojové techniky, softwaru a provozních metod v oblasti fyziky a astronomie;

provádění experimentů, testů a analýz struktury a vlastností hmoty v oblastech, jako je mechanika, termodynamika, elektronika, komunikace, výroba a distribuce elektřiny, aerodynamika, optika a lasery, dálkový průzkum Země, lékařství, akustika, magnetismus a jaderná fyzika;

hodnocení výsledků výzkumů a experimentů a jejich formulace především prostřednictvím matematických metod a modelů;

využívání principů, technik a procesů s cílem vyvinout nebo zdokonalit průmyslové, lékařské, vojenské a jiné aplikace;

zajišťování bezpečného a účinného využití radiace (ionizujícího a neionizujícího záření) u pacientů s cílem dosáhnout diagnostických a terapeutických výsledků tak, jak je předepsal lékař;

zajišťování přesného měření a charakterizace fyzikálních veličin používaných v lékařství;

testování, objednávání a hodnocení zařízení používaných např. při zpracování obrazu, léčení a dozimetrii;

poradenství a konzultace s lékaři a jinými specialisty v oblasti zdravotnictví při optimalizaci rovnováhy mezi prospěšným a škodlivým účinkem radiace;

pozorování, analýza a interpretace vesmírných jevů a vytváření metod, numerických modelů a technik s cílem prohloubit poznatky např. v oblasti navigace, satelitní komunikace, výzkumu vesmíru, vesmírných těles a kosmického záření;

vytváření, realizace a dodržování standardů a protokolů pro měření fyzikálních jevů a pro využití jaderné technologie v průmyslových a lékařských aplikacích;

zpracování vědeckých prací a zpráv.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Astronom

Fyzik

Radiologický fyzik

Nukleární fyzik
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Lékař nukleární medicíny – 2212

Lékař v radiologických oborech – 2212

Radiolog – 2212

Radiologický technik – 3211
Poznámka

Radiologičtí fyzici patří do této podskupiny spolu s jinými fyziky, přestože jsou považováni za pracovníky ve zdravotnictví tak jako jiná zaměstnání ve třídě 22 Specialisté v oblasti zdravotnictví.

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
21111 Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci ve fyzikálních oborech

21112 Fyzici atomoví, molekulární, nukleární

21113 Radiologičtí fyzici

21114 Astronomové, astrofyzici

21119 Ostatní specialisté v oblasti fyziky a astronomie