5151 Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení

5151 Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení

Provozní pracovníci stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení organizují, dozorují a provádějí správcovské činnosti pro zajištění čistoty a pořádku v interiérech a zařízeních hotelů, kanceláří, letadel, vlaků, autobusů a na obdobných místech.
Příklady pracovních činností:

přijímání, školení, organizování, dozorování a propouštění pomocných pracovníků, uklízečů a dalších provozních pracovníků;

nakupování nebo řízení nákupu zásob;

kontrolování zásob a jejich výdej;

dohled nad pracovními podmínkami a chováním jednotlivých pracovníků;

zametání, vysávání, mytí a leštění podlah, nábytku a jiného vybavení;

stlaní postelí, úklid koupelen, zásobování ručníky, mýdlem a podobnými předměty;

úklid kuchyní a pomoc při kuchyňských pracích včetně mytí nádobí;

doplňování zásob do minibarů a doplňků, jako jsou skleničky a psací potřeby.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Provozní pracovník v hotelu

Hotelová hospodyně

Vedoucí školní jídelny

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řídící pracovník v hotelu – 1411

Provozovatel malého penzionu – 5152

Hospodyně v domácnosti – 5152

Správce budovy – 5153

Uklízeč v domácnosti – 9111

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

51511 Vedoucí provozu školních jídelen a menz

51512 Vedoucí provozu v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen a menz)

51513 Vedoucí provozu sportovních zařízení

51519 Vedoucí provozu v ostatních zařízeních

8311 Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků

8311 Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků

Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků řídí nebo pomáhají řídit lokomotivy a kolejové motorové vozíky pro přepravu nákladů a osob.

Příklady pracovních činností:

řízení nebo pomoc při řízení parních, elektrických nebo dieselelektrických lokomotiv;

řízení podzemních nebo nadzemních drah;

řízení lokomotiv táhnoucích vagóny v podzemních a povrchových dolech a lomech;

sledování potenciálních nebezpečí na trati, sledování signalizace a značení;

obsluha komunikačních systémů pro komunikaci s vlakovou četou a dispečery pro zajištění bezpečnosti provozu a dodržování jízdního řádu;

řízení, obsluha a údržba kolejových motorových vozíků a drezín;

montáž, obsluha, údržba a opravy přídavných zařízení nebo mechanismů namontovaných na kolejových motorových vozících.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Strojvedoucí lokomotivy

Strojvedoucí metra

Strojvedoucí vlaku

Příklady zaměstnání zařazených do jiné podskupiny:

Řidič tramvaje – 8331
Poznámka

Tato podskupina zahrnuje řidiče kolejových vozidel nevedených po vozovkách. Řidiči kolejových vozidel vedených po vozovkách patří do podskupiny 8331 Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají.

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

83111 Strojvedoucí důlní kolejové dopravy

83112 Strojvedoucí lokomotiv, vlaků

83113 Strojvedoucí metra, podzemních drah

83114 Řidiči kolejových motorových vozíků a drezín

83119 Ostatní strojvedoucí

515 Provozní pracovníci

515 Provozní pracovníci

Provozní pracovníci koordinují, plánují a dohlíží nad prací uklízečů a jiných provozních pracovníků v komerčních, průmyslových a rezidenčních prostorech. Mají odpovědnost za úklid a drobnou údržbu v hotelích, kancelářích, bytech, domech a soukromých obydlích.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: přidělování úkolů, kontrolu správného provedení úklidu a údržby v budovách; výdej materiálu ze skladu, zařízení a zásob tak, aby měli pracovníci pro svou práci dostatek těchto prostředků; prověřování a přijímání žadatelů o práci; školení nových i zkušených pracovníků; doporučení k povýšení, převedení nebo propuštění pracovníků; provádění vybraných úkolů v oblasti úklidu a údržby.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

5151 Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení

5152 Hospodyně v domácnostech a provozovatelé malých penzionů

5153 Správci objektů

8312 Signalisti, brzdaři, výhybkáři, posunovači a příbuzní pracovníci

8312 Signalisti, brzdaři, výhybkáři, posunovači a příbuzní pracovníci

Signalisti, brzdaři, výhybkáři, posunovači a příbuzní pracovníci zajišťují bezpečnou jízdu nákladních vlaků. Kontrolují železniční provoz prostřednictvím signalizace, obsluhují výhybky, posunují vozový park, řadí vlaky na seřaďovacích nádražích, sestavují je pro převoz nákladů v dolech a řídí jejich pohyb.

Příklady pracovních činností:

zajišťování bezpečné jízdy nákladních vlaků;

kontrola železničního provozu na určitém úseku trati prostřednictvím obsluhy signalizace a výhybek z řídících panelů a signálních skříní;

obsluha výhybek, řazení vlaků v seřaďovacích nádražích a posunování podle příkazů k nakládce, vykládce a řazení vlaků;

sestavování vlaků tažených lokomotivou nebo kabelem, řízení jejich pohybu po tratích v dolech a lomech;

kontrola vlakových systémů a zařízení, jako jsou klimatizace a topení, brzdy a brzdové hadice, před odjezdem vlaku.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Brzdař

Výhybkář

Signalista

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

83121 Vlakvedoucí v nákladní dopravě

83122 Vedoucí posunu, posunovači, brzdaři

83123 Signalisti

83124 Výhybkáři, výhybkáři – točnáři

83125 Tranzitéři (dělníci)

83126 Průvodčí v nákladní dopravě

83127 Staniční dozorci (dělníci)

83128 Hradlaři – hláskaři

83129 Ostatní pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků v mezistaničních úsecích

8113 Vrtači a příbuzní pracovníci

8113 Vrtači a příbuzní pracovníci

Vrtači a příbuzní pracovníci umisťují, montují a obsluhují vrtací a podobná zařízení pro hloubení studní, dobývání rud, ropy a plynů a pro jiné účely.

Příklady pracovních činností:

demontáž, přemisťování a montáž vrtacích souprav a pomocného vybavení;

montáž a demontáž potrubí, výztuží a rotačních vrtacích zařízení a výměna nefunkčních zařízení;

obsluha regulačních zařízení na spouštění a zdvihání vrtacích trubek a výztuží, regulace tlaku ve vrtu a ovládání rychlosti chodu nástrojů;

příprava výplachových čerpadel a kontrola provozu čerpadel, aby se zajistil adekvátní oběh kapaliny ve vrtací trubce a vrtu;

sledování měřidel a jiných ukazatelů, poslouchání zařízení za účelem odhalení selhání a neobvyklých podmínek vrtů a určování, zda je zapotřebí změnit vrtání nebo zařízení;

údržba, seřizování, opravy a čištění vrtacích souprav a zdvihacích a jiných zařízení;

vedení záznamů o vrtání a servisu;

obsluha strojů a nástrojů na odstraňování vyvrtaného materiálu a ztracených a rozbitých částí zařízení z jam a vrtů;

zavírání a plombování již nepoužívaných vrtů;

dohled nad dalšími pracovníky a jejich zaškolování.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Vrtač

Obsluha vrtací soupravy

Obsluha vrtné plošiny

Obsluha vrtné věže

Vrtač geologického průzkumu

Vrtač řízených vrtů

Obsluha vrtného vozu

Obsluha kleští

Obsluha vrtacích zařízení

Vedoucí těžebního střediska ropy

Vrtmistr

Vrtač při ropných nebo plynových vrtech

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Palný – 7542

Horník – 8111

Obsluha důlního kombajnu – 8111

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

81131 Vrtači při ropných nebo plynových vrtech

81132 Vrtači při stavebních činnostech

81133 Vrtači při geologických a hydrologických průzkumech

81139 Ostatní vrtači a příbuzní pracovníci

5221 Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen

5221 Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen

Provozovatelé maloobchodních prodejen provozují maloobchodní prodejny, ať již samostatně nebo za podpory několika dalších osob.
Příklady pracovních činností:

stanovování skladby, zásob a cenových hladin zboží určeného k prodeji;

nákup a objednávání zboží určeného k prodeji z tržišť, od velkoprodejců a dalších dodavatelů;

sestavování rozpočtu a vedení záznamů o úrovni zásob a o finančních transakcích;

stanovování cen a vystavování zboží určeného k prodeji;

prodej zboží zákazníkům a poradenství o jeho používání;

přezkoumání vráceného zboží a rozhodování o dalším postupu;

provádění inventury skladovaného zboží.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Obchodník se smíšeným zbožím

Provozovatel prodejny novin

Provozovatel maloobchodní prodejny

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řídící pracovník v maloobchodní prodejně – 1420

Provozovatel potravinového stánku na tržišti – 5211
Poznámka

Do podskupiny 5221 Provozovatelé maloobchodních prodejen, jsou zařazeni pouze provozovatelé malých obchodů, pro které není řízení a dohled nad personálem významnou složkou práce. Naopak provozovatelé obchodů, pro které řízení a dohled nad personálem tvoří podstatnou součást pracovní náplně, patří do podskupiny 1420 Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě. Pracovníci, kteří kontrolují a řídí prodavače v prodejnách, obsluhu pokladen a další pracovníky, ale kteří současně nenesou odpovědnost za určování skladby produktů, cen, rozpočtování a počet, výběr a nábor personálu, jsou zařazeni do podskupiny 5222 Vedoucí pracovních týmů v prodejnách.

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
52210 Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen