9112 Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech

9112 Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech

Uklízeči a pomocníci v kancelářích, hotelích, průmyslových a jiných objektech provádějí různé úklidové práce, aby udrželi čistotu a pořádek interiérů a vybavení kanceláří, hotelů a jiných zařízení včetně letadel, vlaků, autobusů a podobných dopravních prostředků.
Příklady pracovních činností:

zametání, vysávání, mytí a leštění podlah, nábytku a jiných předmětů v budovách, autokarech, autobusech, tramvajích, vlacích a letadlech;

stlaní postelí, úklid koupelen, dodávání ručníků, mýdla a podobných předmětů;

úklid kuchyní a pomoc při kuchyňských pracích, včetně mytí nádobí;

sbírání odpadků, vyprazdňování odpadkových košů a odnášení jejich obsahu na místa odvozu.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Uklízeč letadel

Uklízeč v hotelu

Uklízeč v kancelářích

Obsluha veřejných toalet
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Hospodyně v domácnosti – 5152

Správce budovy – 5153

Uklízeč v domácnosti – 9111

Pomocník v domácnosti – 9111

Pomocník v kuchyni – 9412

Pracovník pro ruční mytí nádobí – 9412

Metař ulic – 9613
Poznámka

Pracovníky provádějící úklidové a pomocné práce pouze v kuchyních a jiných přípravnách jídel zahrnuje podskupina 9412 Pomocníci v kuchyni.

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

91121 Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech

91122 Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních

91123 Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních

91124 Uklízeči ve stravovacích zařízeních, potravinářských a farmaceutických výrobních prostorech

91125 Uklízeči veřejných dopravních prostředků

91126 Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) a skladů

91127 Uklízeči prodejních prostor

91128 Uklízeči v provozovnách osobních služeb

91129 Ostatní uklízeči a pomocníci

4110 Všeobecní administrativní pracovníci

4110 Všeobecní administrativní pracovníci

Všeobecní administrativní pracovníci vykonávají různé kancelářské a administrativní činnosti podle stanovených postupů.

Příklady pracovních činností:

evidence, příprava, třídění, klasifikace a ukládání informací;

otevírání, rozdělování a odesílání pošty;

kopírování a faxování dokumentů;

příprava jednoduchých zpráv a korespondence;

evidence zařízení vydávaných zaměstnancům;

zodpovídání telefonických a elektronických dotazů a jejich předávání kompetentním osobám;

kontrola údajů, příprava faktur a podrobná evidence proběhlých finančních transakcí;

přepisování textů a údajů do počítače, korektury a opravy těchto opisů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Všeobecný administrativní pracovník

Všeobecný úředník
Poznámka

Pro odlišení této podskupiny od podskupiny 4120 Sekretáři (všeobecní) je důležité upozornit na to, že pracovníci obou podskupin přepisují, formátují a zpracovávají korespondenci a jiné dokumenty, u všeobecných administrativních pracovníků se však nejedná o hlavní pracovní náplň.

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
41100 Všeobecní administrativní pracovníci

3344 Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví

3344 Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví

Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví vykonávají s využitím specializovaných znalostí zdravotnické terminologie a postupů různé pracovní aktivity v oblasti komunikace, dokumentace, administrativy a vnitřní koordinace na podporu specialistů a jiných pracovníků v oblasti zdravotnictví.

Příklady pracovních činností:

plánování a potvrzování návštěv u lékařů, předávání zpráv pracovníkům v oblasti zdravotnictví a pacientům;

sestavování, evidování a prověřování zdravotních karet, záznamů, dokumentace a korespondence;

rozhovory s pacienty za účelem vyplnění dotazníků, dokumentů a doplnění anamnézy;

vyplňování dotazníků pro uplatnění pojišťovacích a jiných nároků;

vedení zdravotní dokumentace, záznamů a technické knihovny;

příprava finančních výkazů a fakturace;

pomoc při přípravě rozpočtů, finančních výkazů a fakturace, navrhování smluv a příkazů k nákupům a akvizicím;

dohled nad prací úředníků v oblasti administrativy.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Odborný administrativní pracovník zubního oddělní

Odborný administrativní pracovník nemocničního oddělení

Vedoucí úředníků v oblasti zdravotnictví

Stenograf v oblasti zdravotnictví

Odborný administrativní pracovník v oblasti patologie

Odborný administrativní pracovník zdravotnické laboratoře

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Klinický kódovač – 3252

Zdravotnický asistent (praktická sestra) – 3256

Sekretář (všeobecný) – 4120

Recepční ve zdravotnickém zařízení – 4226

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
33440 Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví

3341 Vedoucí v oblasti administrativních agend

3341 Vedoucí v oblasti administrativních agend

Vedoucí v oblasti administrativních agend koordinují a dohlíží na činnost pracovníků ve 4. hlavní třídě Úředníci.

Příklady pracovních činností:

koordinace, přidělování a kontrola práce úředníků zabývajících se následujícími činnostmi: zpracování textů, vedení evidence a archivace, obsluha telefonů a centrál, zadávání dat, desktop publishing a další aktivity související se všeobecnými administrativními znalostmi a dovednostmi;

sestavování pracovních plánů a postupů, koordinace činností s jinými pracovními jednotkami a odděleními;

řešení pracovních problémů, zpracování a předkládání průběžných a jiných zpráv;

školení a instruktáže pro zaměstnance o jejich povinnostech, bezpečnostních postupech a politice daných organizací nebo zajišťování těchto školení;

hodnocení pracovních výkonů zaměstnanců a jejich souladu s nařízeními, doporučování vhodných personálních kroků;

asistence při vedení pohovorů, výběrech a přijímání zaměstnanců.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Vedoucí úředníků

Vedoucí úředníků pro vkládání dat

Vedoucí úředníků pro archivaci

Vedoucí úředníků v oblasti personální

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Vedoucí úředníků pro lékařské záznamy a informace o zdravotním stavu – 3252
Poznámka

Pracovníci dohlížející na úředníky v právních kancelářích a sekcích, patří do podskupiny 3342 Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti. Pracovníci dohlížející na úředníky ve zdravotnických zařízeních, jejichž práce vyžaduje speciální znalosti o zdraví a medicíně, jako jsou zpracování lékařských záznamů a podrobností o nemocničním příjmu, patří do podskupiny 3344 Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví. Pracovníci poskytující sekretářskou a administrativní podporu řídícím pracovníkům nebo specialistům (kromě specialistů ve zdravotní a právní oblasti) a současně dohlížející na úředníky, jsou zahrnuti do podskupiny 3343 Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace.

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

33411 Vedoucí všeobecných administrativních pracovníků

33412 Vedoucí všeobecných sekretářů

33413 Vedoucí pracovníků pro zadávání dat a zpracování textů

33414 Vedoucí pokladníků a přepážkových pracovníků

33415 Vedoucí pracovníků informačních služeb

33416 Vedoucí úředníků pro zpracování číselných údajů

33417 Vedoucí úředníků v logistice

33419 Vedoucí ostatních úředníků

3342 Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti

3342 Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti

Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti vykonávají s využitím specializovaných znalostí právnické terminologie a postupů různé pracovní aktivity na podporu specialistů v oblasti komunikace, dokumentace a vnitřní manažerské koordinace v právních kancelářích, právních odborech velkých firem a orgánech veřejné správy.

Příklady pracovních činností:

příprava a zpracování právních dokumentů a materiálů, jako jsou právní listiny, závěti, místopřísežná prohlášení a dokumenty o případech;

prověřování a korektury dokumentů a korespondence za účelem zajištění souladu s právními postupy;

odesílání právní korespondence poštou, faxem a zajišťování jejího doručení klientům, svědkům a úředníkům soudů;

organizování a správa dokumentů, dokumentace k případům a organizace právních knihoven;

prověřování žádostí o schůzky, jejich plánování a organizace;

pomoc při přípravě rozpočtů, monitorování výdajů, příprava návrhů smluv a příkazů k nákupům a akvizicím;

dohled nad prací úředníků v oblasti administrativy.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Odborný administrativní pracovník v právní oblasti

Vedoucí úředníků v právní oblasti

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Právní asistent – 3411

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
33420 Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti

12 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních, administrativních a podpůrných činností

12 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních, administrativních a podpůrných činností

Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních, administrativních a podpůrných činností plánují, organizují, řídí, kontrolují a koordinují činnosti v oblasti finanční, správní, lidských zdrojů, politiky, plánování, výzkumu a vývoje, reklamy, prodeje a marketingu v rámci podniků a organizací nebo v podnicích, které tyto služby poskytují jiným podnikům a organizacím. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje čtvrtou úroveň dovedností.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: poskytování poradenství v oblasti politiky organizací, působení v oblasti strategického a finančního plánování; zřizování a vedení provozních a administrativních postupů; realizaci, monitorování a hodnocení strategií a politik; poskytování poradenství nadřízeným pracovníkům; řízení rozvoje iniciativ spojených s novými výrobky, marketingem, stykem s veřejností a reklamními kampaněmi; určování a řízení prodejních činností, skladby sortimentu, standardů zákaznického servisu; stanovování cen a úvěrových podmínek; zajišťování dodržování příslušných právních předpisů, pravidel a standardů; kontrolu výběru, výkonu a školení pracovníků; přípravu rozpočtů a dohled nad finančními operacemi; konzultace s generálními řediteli a řídícími pracovníky ostatních oddělení nebo útvarů; kontrolu výdajů a zajišťování účelného využívání zdrojů; zastupování podniků nebo organizací na jednáních, konferencích, seminářích, veřejných slyšeních a fórech.
Poznámka

Zaměstnání v této třídě obvykle vyžadují specializovanou kvalifikaci a rozsáhlou praxi vztahující se k alespoň jednomu zaměstnání v hlavní třídě 2 Specialisté nebo v hlavní třídě 3 Techničtí a odborní pracovníci. Regionální a jiní řídící pracovníci koordinující a dohlížející na podřízené řídící pracovníky, kteří mají rozdílnou míru funkční odpovědnosti, jsou zařazeni do podskupiny 1120 Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací).
Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
121 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností

122 Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu, výzkumu, vývoje, reklamy a styku s veřejností

121 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností

121 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností

Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností plánují, organizují, řídí, kontrolují a koordinují činnosti v oblasti finanční, správní, lidských zdrojů, politiky a plánování v podnicích a organizacích, které tyto služby poskytují jiným podnikům a organizacím.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: poskytování poradenství v oblasti politiky organizací, působení v oblasti strategického a finančního plánování; zřizování a vedení provozních a administrativních postupů; realizaci, monitorování a hodnocení strategií a politik; poskytování poradenství nadřízeným pracovníkům a členům statutárních orgánů o finančních, administrativně-strategických, strategických a legislativních otázkách; zajišťování dodržování příslušných právních předpisů, pravidel a standardů; kontrolu výběru, školení a výkonu pracovníků; přípravu rozpočtů a dohled nad finančními operacemi; konzultace s generálními řediteli a řídícími pracovníky jiných oddělení a útvarů; kontrolu výdajů a zajišťování účelného využívání zdrojů; zastupování organizací na jednáních, konferencích, seminářích, veřejných slyšeních a fórech.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

1211 Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)

1212 Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů

1213 Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací

1219 Ostatní řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností

1219 Ostatní řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností

1219 Ostatní řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností

Tato podskupina zahrnuje řídící pracovníky neuvedené jinde ve třídě 121 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností. Patří zde např. řídící pracovník v oblasti správy podniku, řídící pracovník úklidových služeb a řídící pracovník v oblasti administrativních činností. Pracovníci jsou zaměstnáni buď v sekci velkého podniku nebo organizace nebo v sekci podniku, který poskytuje služby jiným podnikům a organizacím.
Příklady pracovních činností:

poskytování podpory v oblasti administrativy, strategického plánování a provozu, výzkum a poradenství pro nejvyšší vedení v oblastech, jako jsou správa nemovitostí a administrativní činnosti;

vytváření a řízení administrativních a fyzických zdrojů organizace;

příprava a realizace administrativních a procedurálních vyhlášek a pokynů, které budou používat pracovníci organizace;

analyzování otázek a iniciativ v oblasti komplexního řízení zdrojů s dopadem na organizaci a zpracování souvisejících zpráv, korespondence a podání;

poskytování informací a podpory při přípravě finančních zpráv a rozpočtů;

řízení a podpora rozvoje administrativních pracovníků s cílem zajistit bezvadné fungování podniku a poskytování správných a aktuálních informací;

zastupování podniku nebo organizace při jednáních a na konferencích, seminářích, veřejných slyšeních a fórech;

příprava a řízení rozpočtů, kontrola výdajů a zajišťování účelného využívání zdrojů;

plánování a řízení každodenních činností;

dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Řídící pracovník úklidových služeb

Řídící pracovník podnikových služeb

Řídící pracovník v oblasti administrativních činností
Řídící pracovník v oblasti správy podniku

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

12191 Řídící pracovníci v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO)

12192 Řídící pracovníci v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací

12193 Řídící pracovníci v oblasti úklidu

12194 Řídící pracovníci v oblasti racionalizace výroby a investic

12195 Řídící pracovníci v oblasti ochrany údajů

12196 Řídící pracovníci v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje

12199 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností jinde neuvedení

4226 Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních)

4226 Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních)

Recepční (kromě recepčních v hotelích) vítají a přijímají klienty a návštěvníky, odpovídají na dotazy a žádosti a sjednávají schůzky.

Příklady pracovních činností:

vítání a přijímání klientů a návštěvníků;

sjednávání schůzek pro klienty;

vyřizování telefonických žádostí o poskytnutí informací a telefonické sjednávání schůzek;

směrování klientů do příslušných míst a ke kompetentním osobám;

poskytování informačních letáků, brožur a formulářů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Recepční společnosti

Recepční ve zdravotnickém zařízení

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Odborný administrativní pracovník nemocničního oddělení – 3344

Recepční v hotelu – 4224

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
42260 Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních)