2141 Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech

2141 Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech

Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech provádějí výzkum a návrhy uspořádání průmyslových výrobních procesů a zařízení a dohlíží nad jejich konstrukcí, provozem a údržbou. Zpracovávají programy s cílem koordinovat výrobní činnosti a procesy a zajistit jejich efektivitu a bezpečnost. Vytváří standardy systému řízení jakosti, bezpečnostní politiky, krizového řízení společnosti. Optimalizují materiálové toky, skladovací a přepravní procesy.
Příklady pracovních činností:

studium provozních instrukcí, organizačních schémat a projektových informací s cílem zjistit funkce a odpovědnost pracovníků a pracovních týmů a identifikovat oblasti překrývání;

analýza a optimalizace využití pracovní síly, uspořádání výrobního zařízení, systému údržby výrobních procesů a zařízení, provozních údajů, výrobních harmonogramů a nákladů s cílem zajistit efektivní využití pracovní síly a zařízení;

vytváření návrhů průmyslových provozů a systémů, vytváření parametrů pro výrobu, výběr materiálů a zařízení pro výrobu, řízení materiálových toků s cílem udržet a zkvalitnit výkon podniku;

vytváření standardů a zásad, systému řízení jakosti; plánování, realizace, dokumentace interních auditů, kontrola kvality v oblasti služeb;

poskytování poradenství pro vedení v oblasti nových výrobních metod, technik a zařízení;

spolupráce s odděleními nákupu, skladování, výroby a kontroly s cílem zajistit plynulý pohyb dodávek; optimalizace materiálového toku, skladovacích a dopravně přepravních procesů;

provádění specializovaných činností v oblasti ochrany osobních údajů; tvorba a realizace bezpečnostní politiky společnosti, zajištění ochrany majetku, informací a dat společnosti, prevence jejich ztrát; zajištění bezpečnosti zaměstnanců, zákazníků a dalších osob

tvorba koncepce dopravy, dopravního provozu, technické způsobilosti dopravních prostředků; organizování, řízení, kontrola prací v dopravě, zodpovědnost za provoz;

vytváření krizových plánů, plánů krizové připravenosti a vykonávaní jiných činností v oblasti krizového řízení.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Průmyslový inženýr

Inženýr v oblasti efektivnosti výroby

Specialista racionalizace práce

Interní auditor specialista

Specialista pro civilní letectví

Vozový dispečer specialista

Specialista bezpečnosti státu
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řídící pracovník ve výrobě – 1321

Strojní inženýr kontroly a řízení kvality – 2144

Inženýr elektronik kontroly a řízení kvality – 2152

Auditor účetní – 2411

Řídící letového provozu – 3154

Dopravní dispečer – 4323

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

21411 Specialisté analytici rozborů, studií, racionalizace výroby

21412 Specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO)

21413 Specialisté v oblasti logistiky

21414 Specialisté v oblasti dopravy

21415 Specialisté v oblasti krizového řízení

21416 Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů (kromě zabezpečení IT)

21419 Ostatní specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech

1324 Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech

1324 Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech

Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech plánují, řídí a koordinují osobní a jinou dopravu, dodávky, skladování a distribuci zboží. Působí buď v sekcích nebo jsou zaměstnáni jako generální ředitelé podniku nebo organizace, která nemá hierarchii řídících pracovníků.
Příklady pracovních činností:

určování, realizace a monitorování strategií, politik a plánů nákupů, skladování a distribuce;

příprava a realizace plánů na udržení požadovaných úrovní zásob s minimálními náklady;

jednání o smlouvách s dodavateli s cílem splnit požadavky na kvalitu, náklady a podmínky dodání;

monitorování a prověrky systémů skladování a zásob s cílem splnit požadavky na dodávky a kontrolu výše zásob;

dohled nad provozem silničních vozidel, vlaků, plavidel nebo letadel;

provozování záznamových systémů pro kontrolu všech pohybů zboží a zajišťování nových objednávek a zásobování v optimálním čase;

jednání s jinými odděleními a zákazníky o požadavcích na dodávané zboží a související dopravu;

dohled nad záznamy o nákupních, skladovacích a distribučních transakcích;

příprava a dohled nad plněním rozpočtů, kontrola výdajů a zajišťování efektivního využívání zdrojů;

zavádění a řízení výrobních a administrativních postupů;

plánování a řízení každodenních činností;

dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Přednosta stanice

Manažer logistiky

Řídící pracovník ve skladu

Řídící pracovník v oblasti nákupu

Řídící pracovník vlakového nádraží

Řídící pracovník zásobování a distribuce

Řídící pracovník dodavatelského řetězce

Řídící pracovník dopravní společnosti

Řídící pracovník autobusového nádraží

Řídící pracovník v oblasti veřejné dopravy
Poznámka

Nejvyšší představitelé velkých leteckých, železničních a jiných dopravních společností a v oblasti veřejné dopravy s hierarchií řídících pracovníků jsou zahrnuti do podskupiny 1120 Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací).

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

13241 Řídící pracovníci v oblasti zásobování a nákupu

13242 Řídící pracovníci v oblasti skladování

13243 Řídící pracovníci v oblasti dopravy

13244 Řídící pracovníci v oblasti poštovních a doručovatelských služeb

13245 Řídící pracovníci v oblasti logistiky

13249 Ostatní řídící pracovníci v oborech příbuzných dopravě a logistice

13 Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií, vzdělávání a v příbuzných oborech

13 Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií, vzdělávání a v příbuzných oborech

Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií, vzdělávání a v příbuzných oborech plánují, řídí a koordinují výrobu zboží a poskytování specializovaných odborných služeb nabízených podnikem nebo organizací. Působí buď v sekcích nebo jsou zaměstnáni jako generální ředitelé podniku nebo organizace, která nemá hierarchii řídících pracovníků. Mají odpovědnost za výrobu, těžbu, výstavbu, logistiku, fungování informačních a komunikačních technologií pro velké zemědělské, lesnické a rybářské provozy a za poskytování zdravotnických, vzdělávacích, sociálních, bankovních, pojišťovacích a jiných specializovaných odborných služeb. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje čtvrtou úroveň dovedností.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: podrobné plánování činností týkajících se výstupů, poskytovaných služeb, kvality, množství, nákladů, požadavků na čas a pracovní sílu; stanovování norem a cílů; řízení provozu zařízení a postupů; zajištění kvality vyráběného zboží a poskytovaných služeb; přípravu tendrů a smluvních nabídek; přípravu a řízení rozpočtů, monitorování nákladů, přizpůsobení činností, postupů a zdrojů s cílem minimalizovat výdaje; dohled nad získáváním a instalací nových zařízení a vybavení; koordinaci realizace požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví; plánování a řízení každodenních činností; dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků; příprava nebo zajištění přípravy zpráv, rozpočtů a prognóz; zastupování podniku nebo organizace při jednání s jinými agenturami a na konferencích, seminářích, veřejných slyšeních a fórech.
Poznámka

Zaměstnání v této třídě obvykle vyžadují specializovanou kvalifikaci a rozsáhlou praxi vztahující se k alespoň jednomu zaměstnání v hlavní třídě 2 Specialisté nebo v hlavní třídě 3 Techničtí a odborní pracovníci.
Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:
131 Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství a v oblasti životního prostředí

132 Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě a v příbuzných oborech

133 Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií

134 Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, v sociálních a jiných oblastech

132 Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě a v příbuzných oborech

132 Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě a v příbuzných oborech

Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě a v příbuzných oborech plánují, organizují a koordinují činnosti v oblasti výroby, těžby, stavebnictví, dopravy, logistiky a příbuzných oborech. Působí buď v sekcích nebo jsou zaměstnáni jako generální ředitelé podniku nebo organizace, která nemá hierarchii řídících pracovníků.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: podrobné plánování činností týkajících se množství a kvality výstupů, nákladů, požadavků na čas a pracovní sílu; kontrolu provozních činnosti a kvality postupů prostřednictvím plánování údržby, stanovování pracovní doby a dodávky zařízení; přípravu tendrů a smluvních nabídek; přípravu a dohled nad plněním rozpočtů, monitorování výsledků výroby, nákladů a úpravy procesů a zdrojů s cílem minimalizovat náklady; dohled nad nákupy a instalacemi nových strojů a zařízení; kontrolu zpracování záznamů a zpráv o výrobě; koordinaci uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci; plánování a řízení každodenní činnosti; dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

1321 Řídící pracovníci v průmyslové výrobě

1322 Řídící pracovníci v těžbě

1323 Řídící pracovníci ve stavebnictví

1324 Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech