7542 Střelmistři

7542 Střelmistři

Střelmistři umisťují, sestavují a odpalují výbušniny v dolech, lomech a na místech demolic.

Příklady pracovních činností:

zajištění dodržování bezpečnostních podmínek při manipulaci, skladování a přepravě výbušnin;

plánování a dávání pokynů k rozmístění, hloubce a průměru vývrtů;

kontrola hloubky a čistoty vývrtů;

určování množství a typu výbušnin, které mají být použity;

instalování výbušnin do odstřelených děr;

sestavování nebo řízení jiných pracovníků k sestavování počinové nálože pomocí rozbušek a náložek trhaviny a připojování elektrických drátů, pojistek a bleskovic k počinovým náložím;

sériové zapojování drátů, pojistek a bleskovic, zkoušení elektrických obvodů, opravy při poruše činnosti a připojování sériových zapojení k roznětnicím;

zakrývání náloží, plnění vývrtů kamenným prachem, pískem a jinými materiály a utěsňování kompaktních náloží;

zajišťování odpálení všech výbušnin, hlášení selhávek a jejich zneškodňování;

prohlašování zón výbuchu za bezpečné před odpálením výbušnin a po něm;

zpracování a vedení záznamů o používání výbušnin v souladu se správními a právními předpisy.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Palný

Pomocník střelmistra

Technický vedoucí odstřelů

Střelmistr

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Mistr v dolu – 3121

Důlní vrtač – 8111

Vrtač při ropných nebo plynových vrtech – 8113

Pomocný pracovník v dolu – 9311

Pomocný pracovník v lomu – 9311

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
75420 Střelmistři