8153 Obsluha šicích a vyšívacích strojů

8153 Obsluha šicích a vyšívacích strojů

Obsluha šicích a vyšívacích strojů řídí a kontroluje šicí stroje na výrobu, opravy, látání a renovaci textilních, kožešinových, syntetických nebo kožených oděvů nebo na vyšívání ozdobných dezénů na oděvy a jiné materiály. Dále obsluhuje stroje na výrobu knoflíkových dírek a poutek, které vystřihují dírky, obšívají dírky, přišívají knoflíky a připevňují poutka k oblečení.

Příklady pracovních činností:

obsluha a řízení strojů, které provádějí úkony v rámci šití oděvů, například sešívání, vyztužování, lemování, zdobení oděvů nebo jejich částí;

připevňování knoflíků, háčků, zdrhovadel, spon nebo jiných doplňků ke tkaninám pomocí podávacích násypek nebo držáků svorek;

obsluha poloautomatických vyšívacích strojů s více hlavami volitelného vyšívání, které vyšívají na oděvy v různé podobě;

obsluha strojů, např. jednojehlových nebo dvoujehlových zapošívacích strojů a strojů na zapošívání záložek, na automatické sešívání, vyztužování nebo zdobení materiálu nebo výrobků;

obsluha strojů na šití kožešin, které sešívají pruhy kožešin do požadované velikosti a tvaru a sešívají kožešiny do oděvních dílů nebo roun;

obsluha sešívacích strojů na sešívání kožených dílců k výrobě kožených oděvů, kabelek nebo rukavic;

sledování provozu strojů za účelem odhalení problémů, např. chybného stehování, trhání nití nebo poruch činnosti strojů;

provádění údržby zařízení, například výměny jehel.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Obsluha šicího stroje

Obsluha vyšívacího stroje

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Ruční tkadlec – 7318

Krejčí – 7531

Kožešník – 7531

Vyšívač – 7533

Šička – 7533

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
81530 Obsluha šicích a vyšívacích strojů

3412 Odborní pracovníci v oblasti sociální práce

3412 Odborní pracovníci v oblasti sociální práce

Odborní pracovníci v oblasti sociální práce spravují a uskutečňují programy sociální pomoci a poskytují komunitní služby a dále pomáhají klientům při řešení osobních a sociálních problémů.

Příklady pracovních činností:

shromažďování informací o potřebách klientů a hodnocení jejich dovedností a silných a slabých stránek;

poskytování pomoci osobám s postižením nebo starším lidem při získávání služeb a zlepšování jejich schopnosti fungovat ve společnosti;

poskytování pomoci klientům s nalezením možností řešení, zpracování akčních plánů během poskytování nezbytné podpory a pomoci;

poskytování pomoci klientům nalézt a získat přístup ke zdrojům ve společnosti zahrnujícím právní, zdravotní a finanční pomoc, dále pomoc při hledání ubytování, zaměstnání, dopravy, pomoc se stěhováním, denní péčí a jinými službami;

poskytování poradenství klientům ubytovaným ve chráněném bydlení a domech na půl cesty, dohled nad jejich činností a pomoc při plánování aktivit před propuštěním a při propuštění;

účast na výběru klientů a jejich přijímání do příslušných programů;

poskytování krizové intervence a ubytování v azylových domech;

organizování seminářů o životních dovednostech, programů na léčbu látkových závislostí, programů řízení chování, programů služeb pro mládež a programů sociálních služeb pod vedením specialistů v oblasti sociální práce nebo zdravotnictví;

poskytování pomoci při hodnocení účinnosti zásahů a programů prostřednictvím monitorování a podáváním zpráv o pokroku klientů;

udržování kontaktů s jinými organizacemi poskytujícími sociální služby, se školami a s poskytovateli zdravotní péče s cílem poskytovat informace a získávat zpětnou vazbu o celkové situaci a pokroku klientů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Odborný pracovník v oblasti komunitního rozvoje

Odborný pracovník v oblasti komunitních služeb

Odborný pracovník k v oblasti krizových zásahů

Odborný pracovník v oblasti služeb pro postižené

Odborný pracovník v oblasti služeb pro rodinu

Odborný pracovník v oblasti podpory duševního zdraví

Odborný pracovník v oblasti sociálních služeb

Odborný pracovník pro práci s mládeží

Lektor v oblasti životních dovedností

Vedoucí azylového domu pro ženy

Sociální pracovník v oblasti veřejné správy

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Manželský poradce – 2635

Úředník pro podmíněně propuštěné – 2635

Probační úředník – 2635

Sociální pracovník specialista – 2635

Poradce v oblasti návykových látek – 2635

Poradce pro děti a mládež – 2635

Odborný pracovník v oblasti komunitní zdravotní péče – 3253

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

34121 Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy

34122 Sociální pracovníci v oblasti zdravotnictví (kromě péče o zdravotně postižené)

34123 Sociální pracovníci v oblasti péče o zdravotně postižené

34124 Sociální pracovníci v oblasti péče o seniory (kromě péče o zdravotně postižené)

34125 Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené)

34126 Sociální pracovníci v azylových domech, probačních střediscích, nápravných a jiných zařízeních

34127 Sociální pracovníci v oblasti poradenství (včetně pedagogicko-psychologických poraden)

34129 Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce