3253 Odborní pracovníci v oblasti komunitní zdravotní péče

3253 Odborní pracovníci v oblasti komunitní zdravotní péče

Odborní pracovníci v oblasti komunitní zdravotní péče provádí zdravotnickou osvětu, doporučují různé služby, zabývají se případovým managementem, poskytují základní preventivní zdravotní péči a navštěvují domácnosti specifických komunit. Poskytují podporu a pomoc jednotlivcům a rodinám nasměrováním na systém zdravotních a sociálních služeb.

Příklady pracovních činností:

provádění zdravotnické osvěty v rodinách a komunitách o řadě zdravotních témat včetně např. výživy, hygieny, péče o děti, imunizace, plánovaného rodičovství, rizikových faktorů a o prevenci infekčních onemocnění, prevence otrav, první pomoci pro léčbu jednoduchých a často se vyskytujících zdravotních problémů, rizikových faktorů spojených se zneužíváním látek a domácího násilí;

navštěvování rodin v jejich domácnostech, jak za účelem poskytování informací o dostupných zdravotních, sociálních a jiných službách, tak s cílem podpořit je v získání přístupu k těmto službám;

navštěvování rodin, které obvykle nedochází do zdravotnických zařízení, za účelem pravidelného sledování určitých podmínek, jako jsou vývoj těhotenství, růst a vývoj dítěte a hygiena;

distribuce zdravotnických potřeb do domácností v rámci preventivních opatření a léčby endemických onemocnění, jako jsou malárie, zápal plic a průjmová onemocnění a instruování rodin a členů komunity o používání těchto prostředků;

poskytování informací a základních zdravotních potřeb skupinám, které většinou nenavštěvují zdravotnická zařízení, s cílem zajistit prevenci a vytvořit lepší zdravotní podmínky ke snížení rizika přenosu HIV/AIDS a jiných chorob;

sbírání dat z domácností a komunit, které většinou nenavštěvují zdravotnická zařízení, za účelem sledování zdravotního stavu pacientů a splňování zdravotních norem.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Odborný pracovník v oblasti komunitní zdravotní péče

Asistent v oblasti komunitní zdravotní péče

Organizátor komunitní zdravotní péče

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Tradiční porodní asistentka – 3222

Přírodní léčitel – 3230

Ošetřovatel v oblasti domácí péče – 5322
Poznámka

Zaměstnání zahrnutá do této podskupiny obvykle vyžadují získání formálního nebo neformálního vzdělání a dohled úřadů v oblasti zdravotní a sociální. Pracovníci osobní péče a pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny zde zahrnuti nejsou.

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
32530 Odborní pracovníci v oblasti komunitní zdravotní péče

322 Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace

322 Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace

Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace poskytují ošetřovatelskou a osobní péči lidem, kteří jsou tělesně nebo psychicky nemocní, tělesně postižení a dalším osobám, které vyžadují péči vzhledem k potenciálnímu ohrožení jejich zdraví, včetně péče před, během a po porodu. Realizují ošetřovatelské a léčebné plány stanovené specialisty v oblasti zdravotnictví, pod jejichž dohledem pracují.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: poskytování ošetřovatelské a osobní péče, léčba a poradenství pro pacienty podle léčebných plánů stanovených specialisty v oblasti zdravotnictví; asistence specialistům v oblasti ošetřovatelství a porodnictví a lékařům při podávání léků a léčiv; čištění ran a přikládání chirurgických obvazů; poskytování poradenství jednotlivcům, rodinám a komunitám vztahující se ke zdraví, antikoncepci, těhotenství a porodu; posuzování průběhu těhotenství a porodu, poskytování nebo asistence při poskytování porodnické péče, rozeznání příznaků vyžadujících předání specialistům v oblasti zdravotnictví; poskytování péče a podpory ženám a novorozencům v období po porodu.
Poznámka

Rozdíl mezi všeobecnými sestrami a porodními asistentkami se specializací a mezi všeobecnými sestrami a porodními asistentkami bez specializace by měl stanovit charakter vykonávané práce ve vztahu k úkolům specifikovaným v těchto vysvětlivkách a ve vysvětlivkách pro příslušné podskupiny. Kvalifikace konkrétních zaměstnanců nebo převládající v určité zemi, není hlavním faktorem pro vytvoření tohoto rozlišení. Požadavky na vzdělání všeobecných sester a porodních asistentek se mezi jednotlivými zeměmi velmi liší a v průběhu času také v rámci jednoho státu.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

3221 Všeobecné sestry bez specializace

3222 Porodní asistentky bez specializace

3221 Všeobecné sestry bez specializace

3221 Všeobecné sestry bez specializace

Všeobecné sestry bez specializace poskytují ošetřovatelskou a osobní péči osobám, které ji vyžadují vzhledem k dopadům stárnutí, onemocnění, zranění nebo jiným tělesným a psychickým poruchám. Pracují obvykle pod dohledem lékařů, specialistů v oblasti ošetřovatelství a jiných specialistů v oblasti zdravotnictví. Realizují zdravotní péči a léčebné plány stanovené výše uvedenými specialisty.

Příklady pracovních činností:

poskytování ošetřovatelské a osobní péče, léčby a poradenství pacientům podle léčebných plánů stanovených specialisty v oblasti ošetřovatelství;

podávání léků a jiných léčebných prostředků pacientům a sledování jejich zdravotního stavu a reakcí na léčbu, v případě potřeby předávání pacientů a jejich rodinných příslušníků specialistům v oblasti zdravotnictví;

čištění ran a přikládání chirurgických obvazů;

aktualizace informací o zdravotním stavu pacientů a poskytnuté léčbě;

pomoc při plánování a řízení péče o jednotlivé pacienty;

pomoc při poskytování první pomoci v naléhavých případech.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Všeobecná sestra bez specializace

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Vrchní sestra v oblasti zdravotnictví – 1342

Všeobecná sestra se specializací – 2221
Porodní asistentka bez specializace – 3222

Porodní asistentka se specializací – 2222

Ošetřovatel ve zdravotnickém zařízení – 5321

Ošetřovatel v oblasti domácí péče – 5322

Sanitář – 5329
Poznámka

Rozdíl mezi všeobecnými sestrami se specializací a všeobecnými sestrami bez specializace by měl stanovit charakter vykonávané práce ve vztahu k úkolům specifikovaným v těchto vysvětlivkách. Kvalifikace konkrétních zaměstnanců nebo převládající v určité zemi, není hlavním faktorem pro vytvoření tohoto rozlišení. Požadavky na vzdělání pracovníků v oblasti ošetřovatelství se mezi jednotlivými zeměmi velmi liší a v průběhu času také v rámci jednoho státu.

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

32211 Všeobecné sestry s osvědčením

32212 Všeobecné sestry bez osvědčení

3222 Porodní asistentky bez specializace

3222 Porodní asistentky bez specializace

Porodní asistentky bez specializace poskytují zdravotní péči a poradenství v období před, během a po porodu. Realizují pečovatelské a léčebné plány stanovené obvykle lékaři, specialisty v oblasti porodnictví a jinými specialisty v oblasti zdravotnictví.

Příklady pracovních činností:

poskytování poradenství ženám, rodinám a komunitám o zdraví, výživě, hygieně, fyzické aktivitě, porodu, kojení, péči o dítě, plánování rodičovství, antikoncepci, životním stylu a o dalších tématech vztahujících se k těhotenství a porodu;

posuzování průběhu těhotenství a porodu, rozpoznání příznaků vyžadujících předání specialistům v oblasti zdravotnictví;

poskytování porodnické péče obvykle pouze pokud bylo stanoveno, že potenciální rizika se nevyskytnou, příp. asistence lékařům a specialistům v oblasti porodnictví;

poskytování péče a podpory ženám a novorozencům po porodu, sledování jejich zdravotního stavu a rozpoznání příznaků vyžadujících předání specialistům v oblasti zdravotnictví.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Porodní asistentka bez specializace

Tradiční porodní asistentka

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Všeobecná sestra se specializací – 2221

Porodní asistentka se specializací – 2222

Všeobecná sestra bez specializace – 3221

Ošetřovatel pro péči u porodu na klinice – 5321

Ošetřovatel v oblasti domácí péče během porodu – 5322

Sanitář – 5329
Poznámka

Tato podskupina zahrnuje zaměstnání vyžadující znalosti a dovednosti, jak řešit obvyklé i mimořádné případy v oblasti porodnictví získané formálním nebo neformálním vzděláním. Zaměstnání jsou zařazena do této podskupiny podle charakteru vykonávané práce ve vztahu k úkolům specifikovaným v těchto vysvětlivkách. Kvalifikace konkrétních zaměstnanců nebo převládající v určité zemi, není hlavním faktorem pro vytvoření tohoto rozlišení. Do této podskupiny patří také tradiční porodní asistentky poskytující péči založenou především na zkušenostech a znalostech získaných neformálně prostřednictvím tradicí a zvyků komunit, ve kterých vznikaly. Rovněž skupina 532 Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti zahrnuje pracovníky poskytující péči ženám a rodinám v průběhu těhotenství.

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

32221 Porodní asistentky s osvědčením

32222 Porodní asistentky bez osvědčení

3230 Odborní pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny

3230 Odborní pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny

Odborní pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny provádí prevenci a léčí tělesné a duševní nemoci, poruchy a poranění s použitím bylinných a jiných terapií založených na názorech, přesvědčeních a znalostech specifických kulturních tradic a přístupů. Léčí prostřednictvím tradičních technik a léků, působí nezávisle nebo plní léčebné plány vytvořené specialisty v oblasti tradiční medicíny nebo jinými specialisty v oblasti zdravotnictví.
Příklady pracovních činností:

vyšetření a rozhovory s pacienty a jejich rodinnými příslušníky s cílem posoudit zdravotní stav a charakter tělesných a duševních onemocnění nebo jiných obtíží;

doporučování a poskytování péče a léčby onemocnění a jiných zdravotních potíží s použitím tradičních technik a léčebných prostředků, jako jsou manipulace, fyzická aktivita, pouštění žilou a přípravky obsahující byliny, hmyz a živočišné extrakty;

používání léčby, jako je akupunktura, ajurvéda, homeopatická nebo bylinná medicína, prostřednictvím léčebných plánů a procedur obvykle vytvořených specialisty v oblasti tradiční medicíny nebo jinými specialisty v oblasti zdravotnictví

poskytování péče a léčby tělesných zranění, jako jsou zlomené a vykloubené kosti, s použitím tradičních metod manipulace a bylinných terapií;

poskytování poradenství jednotlivcům, rodinám a komunitám o zdraví, výživě, hygieně, životním stylu a dalších tématech pro udržení nebo zlepšení zdraví a celkové pohody;

předávání pacientů a výměna informací s dalšími poskytovateli zdravotní péče pro zajištění průběžné a komplexní péče.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Bylinkář

Venkovský léčitel

Šaman

Léčitel v oblasti baňkové terapie

Přírodní léčitel

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Specialista na akupunkturu – 2230

Specialista na ajurvédu – 2230

Specialista na čínskou medicínu – 2230

Homeopat – 2230

Naturopat – 2230

Porodní asistentka bez specializace – 3222

Odborný pracovník v oblasti akupresury – 3255

Odborný pracovník v oblasti šiatsu – 3255

Odborný pracovník v oblasti hydroterapie – 3255

Chiropraktik – 3259

Osteopat – 3259
Poznámka

Zaměstnání v oblasti tradiční a alternativní medicíny vyžadující rozsáhlé znalosti tradičních a alternativních terapií založené na rozšířeném formálním vzdělávání v oblasti lidské anatomie a moderní medicíny, jsou zahrnuta do podskupiny 2230 Specialisté v oblasti tradiční a alternativní medicíny. Zaměstnání vyžadující méně rozsáhlé znalosti založené na relativně kratším formálním nebo neformálním vzdělání nebo na znalostech neformálně předávaných z generace na generaci, patří do podskupiny 3230 Odborní pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny. Uvedená podskupina zahrnuje například pracovníky, kteří se zabývají neobvyklými aplikacemi bylinných léčivých prostředků, spirituálních terapií nebo ručních terapeutických metod. Léčitelé, kteří léčí vírou a silou mysli bez použití medikace, bylinných přípravků nebo jiných fyzických zásahů, jsou zařazeni do podskupiny 3413 Odborní pracovníci v církevní oblasti a v příbuzných oborech. Zaměstnání, která poskytují terapii za použití tradičních forem masáže a tlaku, jako jsou terapeuti používající metodu akupresury a šiatsu, jsou klasifikována v podskupině 3255 Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace. Tradiční porodní asistentky poskytující základní péči a poradenství založené především na znalostech získaných neformálně prostřednictví tradicí a zkušeností komunit, ve kterých vznikaly, patří do podskupiny 3222 Porodní asistentky bez specializace.

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
32300 Odborní pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny

222 Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací

222 Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací

Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací léčí a poskytují ošetřovatelskou péči tělesně nebo duševně nemocným, zdravotně postiženým a dalším, kteří potřebují péči vzhledem k potenciálnímu ohrožení zdraví včetně péče před, během a po porodu. Tito specialisté mají odpovědnost za plánování, řízení a hodnocení péče o pacienty, včetně dohledu nad dalšími pracovníky v oblasti zdravotnictví. Pracují samostatně v týmech s lékaři a dalšími pracovníky v oblasti zdravotnictví a prakticky využívají preventivní a léčebná opatření.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: stanovení, naplánování, poskytnutí a vyhodnocení ošetřovatelské a porodnické péče v souladu s pracovními postupy a standardy moderního ošetřovatelství a porodnictví; koordinaci péče o pacienty na základě konzultací s ostatními specialisty a členy zdravotnických týmů; vytváření a realizaci plánů péče a léčby včetně předepisování léků; monitorování a zmírňování bolestí a diskomfortu s použitím různých druhů terapií včetně podávání léků; monitorování zdravotního stavu pacientů, včetně vývoje těhotenství a reakcí na léčebná opatření; poskytování informací pacientům, rodinám a komunitám o různých zdravotních tématech včetně prevence, péče a léčby onemocnění, dále o těhotenství, porodu a o jiných oblastech; koordinace a dohled nad dalšími pracovníky v oblasti zdravotnictví; provádění výzkumů a přípravu vědeckých prací a zpráv.
Poznámka

Rozdíl mezi všeobecnými sestrami a porodními asistentkami se specializací a mezi všeobecnými sestrami a porodními asistentkami bez specializace by měl stanovit charakter vykonávané práce ve vztahu k úkolům specifikovaným v těchto vysvětlivkách a ve vysvětlivkách pro příslušné podskupiny. Kvalifikace konkrétních zaměstnanců nebo převládající v určité zemi není hlavním faktorem pro vytvoření tohoto rozlišení. Požadavky na vzdělání všeobecných sester a porodních asistentek se mezi jednotlivými zeměmi velmi liší a v průběhu času také v rámci jednoho státu.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

2221 Všeobecné sestry se specializací

2222 Porodní asistentky se specializací

2221 Všeobecné sestry se specializací

2221 Všeobecné sestry se specializací

Všeobecné sestry se specializací pečují o tělesně a duševně nemocné nebo o osoby, které vyžadují péči vzhledem k dopadům stárnutí, zranění, onemocnění a jiným tělesným a psychickým poruchám nebo potenciálnímu ohrožení zdraví. Mají odpovědnost za plánování a řízení péče o pacienty včetně dohledu nad jinými pracovníky v oblasti zdravotnictví, pracují samostatně v týmech s lékaři a dalšími pracovníky v oblasti zdravotnictví a prakticky využívají preventivní a léčebná opatření.
Příklady pracovních činností:

plánování, poskytování a hodnocení ošetřovatelské péče v souladu se stanovenými pracovními postupy a standardy;

koordinace péče o pacienty na základě konzultací s ostatními specialisty a členy zdravotnických týmů;

vytváření a realizace plánů péče s ohledem na biologické, psychologické a sociální aspekty léčby ve spolupráci s dalšími pracovníky v oblasti zdravotnictví;

plánování a poskytování osobní a ošetřovatelské péče a terapie, včetně medikace a monitorování reakcí na léčbu a plány péče;

čištění ran a přikládání chirurgických obvazů;

monitorování a zmírňování bolestí a diskomfortu s použitím různých druhů terapií, včetně léků na zmírnění bolestí;

plánování a účast ve vzdělávacích programech o zdraví a jeho podpoře a na vzdělávacích aktivitách v klinických a komunitních zařízeních;

zodpovídání dotazů pacientům a rodinám a poskytování informací o prevenci onemocnění a o léčbě a péči;

dohled nad dalšími zdravotnickými pracovníky v oblasti zdravotnictví a koordinace jejich práce;

provádění výzkumů v oblasti ošetřovatelství, publikování výsledků prostřednictvím vědeckých pojednání a zpráv.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Klinická sestra

Obvodní sestra

Všeobecná sestra pro výuku

Praktická všeobecná sestra

Všeobecná sestra se specializací

Všeobecná sestra pro anesteziologii

Všeobecná sestra pro ochranu veřejného zdraví

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Porodní asistentka se specializací – 2222

Nelékařský praktik – 2240

Lektor na vysoké škole – 2310

Lektor dalšího vzdělávání – 2320

Všeobecná sestra bez specializace – 3221

Porodní asistentka bez specializace – 3222

Ošetřovatel ve zdravotnickém zařízení – 5321

Ošetřovatel v oblasti domácí péče – 5322
Poznámka

Rozdíl mezi všeobecnými sestrami se specializací a všeobecnými sestrami bez specializace by měl stanovit charakter vykonávané práce ve vztahu k úkolům specifikovaným v těchto vysvětlivkách. Kvalifikace konkrétních zaměstnanců nebo převládající v určité zemi není hlavním faktorem pro vytvoření tohoto rozlišení. Požadavky na vzdělání pracovníků v oblasti ošetřovatelství se mezi jednotlivými zeměmi velmi liší a v průběhu času také v rámci jednoho státu. Specialisté, kteří vyučují nebo se věnují výzkumu a současně vykonávají klinickou ošetřovatelskou praxi, patří do podskupiny 2221 Všeobecné sestry se specializací. Specialisté, kteří nevykonávají praxi klinického ošetřovatelství, ale podílí se na biomedicínském výzkumu, jsou zahrnuti do podskupiny 2131 Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté.

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
22211 Staniční sestry (kromě sester v oblasti porodní asistence)

22212 Sestry pro intenzivní péči (včetně pediatrie a neonatologie)

22213 Sestry pro perioperační péči

22214 Sestry pro pediatrii

22215 Sestry pro péči v interních oborech

22216 Sestry pro péči v chirurgických oborech

22217 Sestry pro péči v psychiatrických oborech

22218 Komunitní sestry

22219 Ostatní všeobecné sestry se specializací

2222 Porodní asistentky se specializací

2222 Porodní asistentky se specializací

Porodní asistentky se specializací plánují, řídí, poskytují a hodnotí péči v období před, během a po těhotenství a porodu. Poskytují porodnickou péči snižující ohrožení zdraví žen a novorozenců, pracují samostatně nebo v týmech s dalšími poskytovateli zdravotní péče.

Příklady pracovních činností:

plánování, poskytování, hodnocení a podpora péče poskytované matkám a dětem před, během a po těhotenství a porodu podle stanovených pracovních postupů a standardů moderní porodnické péče;

poskytování poradenství ženám a rodinám, vedení komunitního vzdělávání o zdraví, výživě, hygieně, fyzické aktivitě, porodu, kojení, péči o dítě, plánovaném rodičovství, antikoncepci, životním stylu a dalších tématech souvisejících s těhotenstvím a porodem;

posouzení vývoje těhotenství a porodu, zvládání komplikací a rozpoznání varovných příznaků vyžadujících odesílání k lékařům v oblasti porodnictví;

monitorování zdravotního stavu novorozenců, zvládání komplikací a rozpoznání varovných příznaků vyžadujících předání novorozenců lékařům v oblasti neonatologie;

monitorování bolestí a diskomfortu, který ženy prožívají během porodu, tišení bolestí různými terapiemi, včetně použití léků;

hlášení narození příslušným úřadům pro splnění právních a profesionálních požadavků;

provádění výzkumů o porodnické praxi a pracovních postupech, publikování dosažených výsledků např. prostřednictvím vědeckých pojednání a zpráv;

plánování vzdělávacích aktivit a vyučování v oblasti porodnictví v klinických a komunitních zařízeních.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Porodní asistentka se specializací

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Všeobecná sestra se specializací – 2221

Všeobecná sestra bez specializace – 3221

Porodní asistentka bez specializace – 3222

Sanitář – 5329
Poznámka

Rozdíl mezi porodními asistentkami se specializací a porodními asistentkami bez specializace by měl stanovit charakter vykonávané práce ve vztahu k úkolům specifikovaným v těchto vysvětlivkách. Kvalifikace konkrétních zaměstnanců nebo převládající v určité zemi není hlavním faktorem pro vytvoření tohoto rozlišení. Požadavky na vzdělání pracovníků v oblasti porodnictví se mezi jednotlivými zeměmi velmi liší a v průběhu času také v rámci jednoho státu. Do podskupiny 2222 Porodní asistentky se specializací jsou zahrnuti také pracovníci, kteří vyučují nebo se podílí na výzkumu a současně vykonávají klinickou porodnickou praxi.

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

22221 Staniční sestry v oblasti porodní asistence

22222 Porodní asistentky pro intenzivní péči

22223 Porodní asistentky pro perioperační péči

22224 Porodní asistentky pro komunitní péči

22229 Ostatní porodní asistentky se specializací