2142 Stavební inženýři

2142 Stavební inženýři

Stavební inženýři provádějí výzkum, poskytují poradenství, navrhují a řídí výstavbu; řídí provoz a údržbu stavebních konstrukcí a studují a poskytují poradenství o technologických aspektech určitých materiálů.
Příklady pracovních činností:

provádění výzkumu a vývoje nových a zdokonalování stávajících teorií a metod v oblasti stavebního inženýrství;

poskytování poradenství a navrhování průmyslových a jiných velkých staveb a konstrukcí, jako jsou mosty, přehrady, hráze, silnice, letiště, železnice, kanály, potrubí, odpadní systémy a protipovodňová zařízení;

určování a specifikování stavebních metod, materiálů a standardů kvality a řízení stavebních prací;

zavádění kontrolních systémů s cílem zajistit účelné fungování konstrukcí a bezpečnost a ochranu životního prostředí;

organizování a řízení údržby a oprav stávajících staveb;

analyzování funkcí půdy a hornin podle navrhovaných konstrukcí a navrhování základů konstrukcí;

analýza stability konstrukcí a testování funkcí a odolnosti materiálů použitých při jejich stavbě.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Geotechnik

Statik

Stavbyvedoucí
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řídící pracovník stavební výroby – 1323

Geolog – 2114

Důlní inženýr – 2146

Hutní inženýr – 2146

Specialista na dopravní plánování – 2164

Specialista na městské územní plány – 2164

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

21421 Stavební inženýři ve výzkumu a vývoji

21422 Inženýři projektanti budov

21423 Inženýři projektanti inženýrských děl

21424 Stavební inženýři technologové, normovači

21425 Stavební inženýři přípravy a realizace investic

21426 Stavební inženýři kontroly a řízení kvality

21427 Stavební inženýři výstavby budov

21428 Stavební inženýři výstavby inženýrských děl

21429 Ostatní stavební inženýři

1323 Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví

1323 Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví

Řídící pracovníci ve stavebnictví plánují, řídí a koordinují výstavbu inženýrských projektů, staveb a obytných budov. Působí buď v sekcích nebo jsou zaměstnáni jako generální ředitelé podniku nebo organizace, která nemá hierarchii řídících pracovníků.
Příklady pracovních činností:

výklad architektonických výkresů a specifikací;

koordinace pracovních sil, zadávání veřejných zakázek a dodávek materiálů, strojů a zařízení;

jednání s majiteli staveb, developery a subdodavateli zapojenými do procesu výstavby s cílem dokončit projekt v termínu a v rámci daného rozpočtu;

příprava tendrů a smluvních nabídek;

zavedení a realizace koordinovaných pracovních programů pro staveniště;

zajišťování dodržování stavebních zákonů a norem pro výkon, kvalitu, náklady a bezpečnost;

předkládání plánů místním úřadům;

stavby na základě smlouvy nebo zadávání specializovaných subdodavatelských stavebních služeb;

zajištění stavebních kontrol příslušnými orgány;

příprava a dohled nad plněním rozpočtů, kontrola výdajů a zajišťování účelného využívání zdrojů;

dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků a nad dodavateli.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Řídící pracovník stavebního projektu

Řídící pracovník stavební výroby

Řídící pracovník stavebně konstrukční kanceláře

Stavební projektový manažer

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řídící pracovník konstrukční kanceláře (kromě ve stavebnictví) – 1223

Mistr ve stavebnictví – 3123

Pracovník montovaných staveb – 7111

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

13231 Výrobní a investiční náměstci (ředitelé) ve stavebnictví

13232 Hlavní stavbyvedoucí

13233 Řídící pracovníci stavebního provozu

13234 Řídící pracovníci v zeměměřictví

13235 Řídící pracovníci v oblasti projektování ve stavebnictví

13239 Ostatní řídící pracovníci ve stavebnictví