74 Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky

74 Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky

Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky instalují, sestavují a udržují systémy elektrických rozvodů, stroje a jiné elektrické přístroje, vedení a kabely pro přenos a rozvod elektrické energie a elektrická a komunikační zařízení a systémy. Pracují manuálně a ručně ovládanými a jinými nástroji na snížení fyzické námahy, zkrácení času nezbytného pro splnění určitých úkolů a zvýšení kvality výrobků. Pro práci je nezbytné pochopit organizaci práce a porozumět používaným materiálům a nástrojům, jakož i charakteru a účelu konečných výrobků. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje druhou úroveň dovedností.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: instalaci, údržbu, sestavení a nastavení systémů elektrických a elektronických rozvodů, strojů a zařízení; studium výkresů, schémat zapojení a specifikací za účelem stanovení návaznosti a postupu práce; kontrolu a testování elektrických a elektronických systémů, zařízení, kabelů a strojů, aby se stanovila možná nebezpečí, závady a zjistila se nutnost úpravy nebo opravy; instalaci, údržbu a opravy elektrických a komunikačních přenosových vedení; spojování elektrických, komunikačních a datových kabelů; údržbu, sestavení, nastavení, testování, opravy a poskytování poradenství o elektronických zařízeních, jako jsou např. obchodní a kancelářská technika, elektronické přístroje, kontrolní systémy, počítače, zařízení pro přenos dat a jiná telekomunikační zařízení.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:

741 Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení

742 Mechanici a opraváři elektronických přístrojů a komunikačních technologií

3214 Odborní pracovníci v oblasti zubní techniky, ortotiky a protetiky

3214 Odborní pracovníci v oblasti zubní techniky, ortotiky a protetiky

Technici v oblasti ortotiky a protetiky navrhují, nasazují a provádějí opravy zdravotních pomůcek a aparátů podle předpisů a instrukcí specialistů v oblasti zdravotnictví. Provádí údržbu různých podpůrných pomůcek, jako jsou rovnátka, ortopedické dlahy, umělé končetiny, sluchové pomůcky, podpěry klenby, zubní protézy, korunky a můstky, aby odstranili nebo zmírnili zdravotní a zubní potíže.

Příklady pracovních činností:

vyšetřování, vedení rozhovorů a měření pacientů s cílem určit požadavky na zdravotní pomůcky a zjistit faktory, které by mohly mít vliv na jejich nasazení či dolehnutí;

konzultace s lékaři a stomatology s cílem formulovat parametry a předpisy na výrobu zdravotních pomůcek a aparátů;

výklad předpisů nebo parametrů s cílem určit typ produktů nebo zařízení, která mají být vyrobena a materiálů a nástrojů, kterých bude zapotřebí;

vytvoření nebo přijetí odlitků a otisků trupů, končetin, úst nebo zubů jako forem pro výrobu zdravotních pomůcek;

navrhování a výroba ortotických a protetických pomůcek z materiálů, jako jsou termoplasty, termosety, kovové slitiny a kůže, za použití ručních a elektrických nástrojů;

nasazení zdravotních pomůcek a aparátů pacientům, jejich zkoušení, hodnocení a úpravy pro správné usazení, funkci a komfort;

opravy, úpravy a údržba zdravotních pomůcek podle stanovených parametrů;

ohýbání, formování a tváření tkanin nebo materiálů tak, aby odpovídaly předepsaným obrysům nezbytným pro výrobky konstrukčních prvků;

výroba úplných a částečných zubních protéz, konstrukce ústních chráničů, korunek, kovových sponek, plomb, můstků a jiných zdravotních pomůcek;

informování pacientů o používání protetických nebo ortotických pomůcek a péči o ně.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Zubní technik

Ortotický technik

Ortotik

Protetik

Protetický technik

Zubní protetik

Výrobce ortopedických pomůcek

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Zubní instrumentář – 5329

Výrobce chirurgických nástrojů – 7311
Poznámka

Zaměstnání zahrnutá do této podskupiny obvykle vyžadují znalosti získané formálním vzděláním v oblasti medicíny, stomatologie, anatomie a příbuzných oborů. Do podskupiny 7311 jsou zahrnuti Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení, kteří mimo jiné konstruují a opravují zdravotnické a chirurgické nástroje.

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

32141 Technici v oblasti ortotiky a protetiky

32142 Zubní technici

32143 Ortotici-protetici

32144 Asistenti zubních techniků

32149 Ostatní odborní pracovníci v oblasti zubní techniky, ortotiky a protetiky

31 Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky

31 Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky

Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky provádějí technické úkoly spojené s výzkumem a provozními metodami v oblasti vědy a techniky. Kontrolují a dohlíží na technické a provozní aspekty v oblasti hornictví, průmyslové výroby, stavebnictví a v jiných technických provozech a provozují technická zařízení včetně letadel a lodí. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje třetí úroveň dovedností.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: instalaci, monitorování a provozování přístrojů a zařízení, provádění a monitorování pokusů a testování systémů; shromažďování a testování vzorků; evidování pozorování a analýzu údajů; vypracovávání, prověřování a výklad technických výkresů a grafů; koordinaci, kontrolu a přípravu časových plánů činností jiných pracovníků a dohled na ně; provozování a monitorování ústředen, počítačem řízených kontrolních systémů a strojů pro řízení multifunkčních procesů; provádění technických funkcí k zajištění bezpečného a efektivního pohybu a provozu lodí, letadel a jiného zařízení.

Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:

311 Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech

312 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví

313 Operátoři velínů

314 Technici v biologických oborech a příbuzných oblastech

315 Technici a kontroloři v oblasti letecké a lodní dopravy

215 Specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických komunikací

215 Specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických komunikací

Specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických komunikací provádějí výzkum, navrhují a poskytují poradenství, plánují a řídí stavbu a provoz elektronických, elektrických a telekomunikačních systémů, počítačů, motorů a zařízení. Organizují a zavádějí kontrolní systémy pro monitorování výkonu a bezpečnosti elektrických a elektronických montážních jednotek a systémů.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: provádění výzkumu, poskytování poradenství a řízení údržby a oprav elektrických, elektronických a telekomunikačních produktů a systémů; projektování elektráren a systémů pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie a poskytování poradenství; zavádění kontrolních standardů pro monitorování výkonu a bezpečnosti elektrických, elektronických a telekomunikačních systémů a zařízení.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici

2152 Inženýři elektronici

2153 Inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací)

2149 Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech

2149 Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech

Do této podskupiny jsou zařazeni specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech neuvedení jinde ve skupině 214 Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech nebo ve skupině 215 Specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických komunikací. Tato podskupina zahrnuje například pracovníky v oblasti bezpečnosti práce, biomedicínské techniky, optiky, materiálů, jaderné energie, výbušnin, bezpečnosti a ochrany zdraví provádějící výzkum, poskytující poradenství a vyvíjející technické postupy řešení.
Příklady pracovních činností:

uplatňování technických poznatků při navrhování, vývoji a hodnocení biologických a zdravotnických systémů a produktů, jako jsou umělé orgány, protézy a přístrojová technika;

navrhování zařízení používaných při různých lékařských postupech, dále zobrazovacích systémů, jako je magnetická rezonance a pomůcek pro injekční podávání inzulinu a kontrolu tělesných funkcí;

navrhování součástí optických systémů, jako jsou čočky, mikroskopy, dalekohledy, lasery, optické systémy a další zařízení využívající vlastnosti světla;

navrhování, testování a koordinace vývoje výbušných materiálů podle požadavků ozbrojených sil;

navrhování a dohled nad stavbou a provozem jaderných reaktorů a elektráren a nad systémy zpracování vyhořelého jaderného paliva a rekultivací systémů;

navrhování a vývoj jaderných zařízení, jako jsou reaktorová jádra, radiační odstínění a související přístrojové vybavení a kontrolní mechanismy;

vyhodnocování škod a provádění výpočtů pro námořní záchranné operace;

provádění analýz a poskytování poradenství v oblasti technických aspektů určitých výrobních procesů, např. procesů týkajících se skla, keramiky, textilu, kožených výrobků, dřeva a polygrafie;

zjišťování potenciálních nebezpečí a zavádění bezpečnostních postupů a pomůcek;

provádění specializovaných činností v oblasti techniky v ostatních oborech týkajících se výzkumu a vývoje, přípravy a realizace investic, přístrojů, strojů a zařízení, bezpečnosti práce a ochrany zdraví a dalších oblastí.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Biomedicínský inženýr

Inženýr v oblasti výbušnin

Inženýr v oblasti materiálů

Inženýr v oblasti optiky

Plánovač nákladů

Stavební rozpočtář

Specialista zkoumající časy a pohyb

Inženýr v oblasti jaderné energetiky

Inženýr v oblasti bezpečnosti práce
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Inženýr v oblasti efektivnosti výroby – 2141

Analytik v oblasti průmyslové ekologie – 2143

Důlní zeměměřič – 2165
Poznámka

Do této podskupiny patří také biomedicínští inženýři, přestože jsou považováni za pracovníky ve zdravotnictví tak jako jiná zaměstnání ve třídě 22 Specialisté v oblasti zdravotnictví.

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

21491 Inženýři ve výzkumu a vývoji v ostatních oborech

21492 Inženýři projektanti, konstruktéři v ostatních oborech

21493 Inženýři technologové, normovači v ostatních oborech

21494 Inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu v ostatních oborech

21495 Inženýři kontroly a řízení kvality v ostatních oborech

21496 Inženýři přístrojů, strojů a zařízení v ostatních oborech

21497 Inženýři bezpečnosti práce a ochrany zdraví

21498 Biomedicínští inženýři

21499 Ostatní specialisté v oblasti techniky